Landsbygden. Garda.

GARDA, 13 dec.
Decemberstämmorna. Årets tredje ordinarie stämmor höllos här i går eftermiddag i folkskopan. Stämmorna voro besökta av ett 40-tal personer och särskilt kommunalstämman tilldrog sig ett visst intresse. Det var visserligen icke så märkvärdiga saker, som skulle avhandlas, men ett av partierna inom socknen hade mangrannt infunnit sig och i stor utsträckning rustat sig med fullmakter. De övriga partierna hade tydligen tyckt att stämman inte Var värd så stor möda och ganska fåtaligt mött upp och fingo därför också finna sig i att endast åse, när majoriteten styrde och ställde efter förut uppgjord plan. Många äro emellertid glada över att beslutet om införande av fullmäktige är lyckligt i hamn, varigenom den gamla ordningen endast har ett nådår kvar.
Kyrkostämman hölls först och leddes av kyrkoherde Ragnar Johansson. Till revisorer återvaldes handelsförest. Hugo Lindegren och lantbr. Hj. Larsson, Sutarve, med lantbr. R. Artlin, Bjärges, och Henning Pettersson, Nygårds, som ersättare. Anslogs 25 kr. till inköp av 10 ex. av Nya Psalmboken att utläggas i kyrkan. 10 ex. har beställts av kyrkliga syföreningen för samma ändamål. För stämman delgavs köpekontrakt för nya skoltomten, vilken inköpts för 525 kr. Att underteckna köpebrev vid friköp av gamla skoltomten utsågs kyrkoherde Johansson. Beslöts enhälligt att nästa års decemberstämma skall hållas på vardag mellan jul och nyår på tid och plats som ordf. bestämmer. övriga stämmor hållas på sätt som förut.
Kommunalstämman följde omedelbart efter och leddes av folkskolk. Hans Persson. Först fastställdes arvoden sålunda: åt stämmans ordf. 50 kr. pr år plus ersättning för porto och skrivmateriel, åt nämndens ordf. 50 kr. samt 75 kr. till.porto och skrivmateriel, åt pensionsnämndens ordf. 25 plus porto och skrivmateriel samt 2: 50 pr sammanträdesdag och åt övriga ledamöter 2 kr. pr sammanträde, åt fattigvårdsstyrelsens ordf. 100 kr. och barnavårdsnämndens 35 kr. allt plus porto och skrivmateriel, åt hälsovårdsnämndens ordf. 25 kr. samt åt ledamöterna 2 kr. pr sammanträdesdag, och åt taxeringsnämndens ledamöter 4 kr. pr dag. Arvodena åt revisorerna och kommunens räkenskapsförare blevo indragna.
Till ledamot i pensionsnämnden omvaldes hr Hugo Lindegren med lantbr. Karl Karlsson, Hemmor, som suppleant. Till ordf. i magasinsstyrelsen för 4 år nyvaldes lantbr. Konr. Lövgren, Autsarve, och till ledamöter för 2 år lantbr. Wilh. Larsson, Guffride• och Henr. Olofsson, Autsarve. Till ombud vid Södra häradets brandstodsförenings stämmor valdes lantbr. Ax. Jacobsson, Hallvards med lantbr. Herrn. Larsson, Smiss, som ersättare.
Så kom stämmans tydligen mest spännande och med största intresse motsedda passus, val av ledamöter i inkomsttaxeringsnämnden, ty nu halades fullmakterna fram. Utan att någon kandidatnominering ägt rum begärdes sluten omröstning. Från minoriteten framställdes begäran att få reda på vilka som voro majoritetens kandidater, så att även de andra kunde få rösta på dessa, men inte ens denna begäran villfors. Valda blevo handelsförest. Hugo Lindegren med 40 röster samt lantbr. Hj. Johansson, Österby, och H. Pettersson, Nygårds, med vardera 37. Minoriteten röstade i några fall på andra kandidater, en del hade endast skrivit frågetecken och utropstecken, på en valsedel stod det: ”Majoritetspartiet. Ske dess vilja”, och på en annan: ”Det får dom andra bestämma”.
Dock bifölls ett förslag att de, som kommo närmast i röstetal, skulle få bli suppleanter och därigenom utsågs till ersättare för Lindegren målarmäst. Frid. Hejdenberg, Kulder, för Johansson lantbr. Ax. Nilsson, Guffride, och för Pettersson lantbr. Gunnar Jacobsson, Robbenarve. Till virkestaxerare utsågs hr H. Pettersson.
Till ledamöter i fastighetstaxeringsnämnden utsågs hrr Gunnar Jacobsson, Robbenarve, och H. Lindegren med lantbr. Arv. Söderström, Kulder, och fjärdingsman Gunnar Jacobsson, som suppleanter. Till revisorer valdes hrr Henning Nyström, Kulder, och Henr. Smitt, Petarve, med hrr H. Lindegren och Gust. Pettersson, Folkedarve, som suppleanter. Till revisorer för Garda b. b. f:s studiecirkels räkenskaper valdes hr H. Nyström med hand. Arv. Johansson som suppleant, och för A. B. F:s räkenskaper hr H. Smitt med hr K.-G. Lagergren, Bjärges, som ersättare.
Nästa fråga gällde skogsbrandordning och till att uppgöra förslag till sådan utsågs en kommittébestående av hrr Hi. Larsson, Sutarve, Joh. Dahlbom, Frendarve och Arv. Pettersson, Sindarve. Stämman beslöt att socknen skall utgöra en brandrote. Vidare bifölls ett förslag från Hemse kommun att tillsammans med denna uppföra ny polisarrestloka] för en kostnad för kommunens del .av 42 kr. för vardera av de 5 första åren. Slutligen fattades beträffande tid och plats för nästa års kommunalstämmor samma beslut som förut i kyrkostämman.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 15 december 1937
N:r 291

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *