Landsbygden. Gammelgarn.

GAMMELGARN, 20 dec.
Årets 3:dje ordinarie kommunalstämma hölls härstädes i söndags under hemmansägare John Hammargrens, Hugrefs, ordförandeskap. Han erinrade om att i år hade den gamla seden härstädes att hålla decemberstämman den 21 på ”Tomdag” (Tomas) fått vika för förordningen att den i år måste hållas på sön- eller helgdag och kanske till följd härav tillslutningen ej var den vanliga.
Som första fråga var val av revisorer för de kommunala räkenskaperna och valdes härtill K. J. Lindgren, Kyrkijuves, och Emil Hammargren, Rommunds, med Karl Nordström, änge, och Karl Bodin, Rommunds, som suppleanter. Till revisorer för östergarns, Ardre och Gammelgarns kommunalförbund valdes Ragnar Svensson, Mattsarve, med Ernst Lundborg, Gartarve, som suppleant.
Till ledamöter i barnavårdsnämnden valdes folkskollärarinnan fru Ester Söderman och Albert Möllerström, Mattsarve. Till ledamöter i pensionsnämnden valdes för en tid av 4 år Karl Pettersson, Rommunds, och August Ardgren, Skogby, och för 2 år — ersättningsval efter avlidne Thomas Klintström — Karl Klintström, Gartarve. Till ledamöter i 1938 års fastighetstaxering valdes Karl Klintström och Ragnar Svensson med Oskar Båtelsson, Gloser, och Karl Nordström, som suppleanter.
Val av ledamöter i inkomsttaxeringsnämnden får nästa år var tydligen dagens mest svårlösta fråga. De som nu i många år troget tjänstgjort blevo vederbörligen ”avtackade”, varför samtliga ställde sina platser till förfogande. Större delen av de närvarande yrkade dock omval varför sluten votering begärdes. Som kandidater uppställdes de förutvarande: Karl Nordström, Karl Klint-ström och Ragnar Svensson och som nya namn Elof Jansson, John Hanunargren och Elof Alvin. Vid sammanräkningen visade det sig att Svensson erhållit 14, Nordström, Klintström och Jansson vardera 8, Hammargren 7 och Alvin 3 röster, varför lottning företogs där Klintström blev utslagen och således Svensson, Nordström och Jansson ingingo som ledamöter.
Att granska inkomna virkesdeklarationer utsågs Nordström och som suppleant 1 samma nämnd valdes August Söderberg, Gloser, John Hammargren och Elof Alvin.
Till ledamöter i brandstodsvärderings-nämnden valdes Edvard Höggren, Albert Nilsson, Viktor Larsson, och August Ardgren, med John Karlström och Frans Jakobsson till suppleanter.
Till kommunalombud vid sökande av statligt bosättningslån valdes Nils Jönsson, Fride, med Ernst Lundborg som suppleant.
Dagtraktamente bestämdes skola utgå med 5 kr. pr dag för medlemmar i fastighetstaxeiingen— och med 3 kr. 1 inkomsttaxeringen. Arvode till ordf. i fattigvårdsstyrelsen bestämdes utgå som förut med 150 kr.
Bestämmande av hundskattens storlek för nästkommande år föranledde en livlig diskussion och förslag framlades dels om bibehållande av nuvarande 15 kr., dels att höja den till 25 och dels att, om höjning skulle ske, stanna vid 20 kr. Vid företagen votering segrade 20 kronorsförslaget. Medlen skola användae till premier för kråkors och hökars dödande inom kommunen och skola utgå med 30 öre för kråka, 1 kr. för duvhök och 50 öre för sparvhök, eventuellt överskott lägges till kommunalkassan.
Tid och plats för nästa års stämmor överlämnades åt ordf. att bestämma, utom decemberstämman, som efter gammal god sed skall hållas på ”Tomdag”.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 21 december 1937
N:r 296

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *