Landsbygden. Fröjel.

FRÖJEL, 9 dec.
Fröjels S. L. U.-avd. anordnar tävlan i mjölkning och exteriörbedöming. Sedan någon tid tillbaka har krafter varit i verksamhet för att få till stånd en tävlan i mjölkning och exteriörbedömning för avd:s medlemmar och nu har frågan avancerat så långt att tävlingarna i går, den 8 dennes, kunde hållas hos lantbr. Arthur Jakobsson, Alskute i Levede. Av flera orsaker hade det ansetts nödvändigt att förlägga tävlingarna ”utsocknes”, bl. a. därför att inom socken för tillfället ej fanns någon så enhetlig och för dessa tävlingar lämplig besättning som på den gård, varest tävlingarna nu höllos.
Husdjurskonsulent B. Ljunggren hade välvilligt ställt sig till avd:s förfogande, och tjänstgjorde vid tävlingarna som instruktör och prisdomare. Som andre prisdomare fungerade mejeristen Erik Johansson, Levede. Från avd:s tävlingsnämnd medverkade assistent Karl Johnsson och hr Ture Siltberg, Bofride.
Man började med tävlan i exteriörbedömning, som tog sin början Id. 2, sedan dessförinnan konsulent Ljunggren hållit ett orienterande anförande om grunderna för en tävlan av detta slag. Poängska]an, som upptog flera olika moment av exteriören, stannade vid en toppoäng av 150 poäng, varvid de tävlande vid minsta avvikelse från nämnda skala, dock hade tillfälle att komma upp till högst 100 poäng. Efter en timmes tid var tävlingen slutförd och nu passade tävlingsvärden, hr Jakobsson, på att inbjuda samtliga, såväl deltagande som åskådare, på ”otendag”, vilket naturligtvis tacksamt accepterades. Sedan kaffet druckits återstod ännu någon timme till ”mjölkdags” och denna timme kunde ej gärna utnyttjas på ett mera intressant och givande sätt än vad som nu blev fallet. Konsulent Ljunggren berättade nämligen på sitt kända intresseväckande sätt några minnen och erfarenheter från en studieresa till Finland för ett par år sedan. Att talaren hade åhörarne ”med sig” kunde man tydligt märka och förstå.
Men nu hade klockan blivit halv 6 och nu skulle den andra tävlingen taga sin början, och man förflyttade sig därför åter ut i ladugården, vilken inom parentes sagt företedde en så trevlig interiör och var ”befolkad” med så vackra och välskötta inneboende, att man gärna vistades där.
Även nu höll konsulenten ett upplysande anförande betr. grunderna för en mjölkningstävlan. Poängskalan upptog här 100 möjliga poäng, fördelade på 6 olika moment, närnl tiden, urrniöllmingen, mjölkningssättet, renligheten, mjölkningsdräkten och slutligen allmänt omdöme.
Efter tävlingens slut samlades man åter inomhus hos herrskapet Jakobsson, där konsulenten höll kritik över tävlingarna, varöver han uttryckte sin belåtenhet, även om en del anmärkningar givetvis fanns att anföra. Han uttalade vidare tillfredsställelsen över att dylika tävlingar mer och mer komma till stånd för att stimulera intresset för hit hörande, för jordbruket så viktiga frågor. Och så skred man slutligen till prisutdelningen, varvid pristagarne, sedan de uppropats av konsulenten, fick mottaga prisen av värdinnan, fru Ester Jakobsson.
I exteriörbedömning utdelades 6 pris, samtliga skänkta av S. L. U.-avdelningen, och fick prislistan följande utseende: 1) Erik Pettersson, Kaupe, 88 poäng, 2) Hans Pettersson, Mulde, 87; 3) Bertil Johansson, Depps, 80; 4) Elis Johansson, Stenstugu, 77,5; 5) Gösta Levander, Bosarve; 76,5; 6) Arne Gadd, Bofride, 75 poäng.
I mjölkningstävlan utdelades 5 pris och blevo pristagarna följande:
1) Gunhild Hansson, Hunninge, 76 poäng, Klinte Bryggeris pils; 2) Nataly Levander, Mulde, 73,5, Tävlingsnämndens pris; 3) Evy Johansson, Depps, 73,5, Tävlingsnämndens pris; 4) Karin Johansson, Depps, 69, S. L. U.-pojkarnas pris; 5) Lisa Grönvall, Mulde, 66,5, S. U.-avdelningens pris.
Konsulent Ljunggren utbringade därefter, ett leve för pristagarna, varefter avd:s ordf., hr Elis Johansson till sist uttalade ett tack till prisdomarna och värdfolket, för vilka han utbringade ett leve, som besvarades med kraftiga hurrarop. Och däwied var den intressanta tävlings-”dagen” slut, efterlämnande endast trevliga minnen hos deltagarna.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 10 december 1937
N:r 287

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *