Landsbygden. Fleringe.

FLERINGE, 27 dec.
Kommunalfullmäktige i Fleringe.
På kommunalstämman i går beslöts att kommunalfullmäktigeinstitutionen skall införas 1939.
Ordinarie k ommunalstämma hölls i går i kommunalrummet under ordförandeskap av hr Karl Södergren, Bläse. På grund av att flera viktiga ärenden förelågo till behandling hade tillströmningen av deltagare blivit stor. Först behandlades frågan om arvode till de kommunala befattningshavarna. Den enda ändring, som därvid förelåg var att pensionsnämndens ordförande skulle ha ett arvode av 35 kr. i ett för allt. Ledamöterna skulle ha 6 kr. för varje sammanträde, som hålles under deras arbetstid. Taxeringsledamöterna skulle ha 5 kr. per dag, då deras ordinarie arbetsförtjänst ej förloras samt 8 kr., då så blir fallet. Vid fyllnadsval till kommunalnämnden utsågs till ledamot hr Ture Ringbom, Bläse, med hr Nils Andersson, Bläse, som suppleant. Sluten omröstning för val till ordförande i fattigvårdsstyrelsen efter förvaltare G. Ekstrand, som bestämt undanbett sig återval, gav till resultat, att hr Karl Södergren valdes. Till ledamot omvaldes folkskollärare Sture Sandberg och nyvaldes hr Berner Tillberg med hr R. Broman som suppleant. Till föredragande ledamot för nykterhetsnämnden omvaldes herr Sandberg. I pensionsnämnden omvaldes hr Konrad Gustafsson, Ahr. I brandsynenämnden invaldes hr Helmer Johansson och Knut Stenbom. Revisorer blevo hrr Karl Fredriksson och Nils Andersson med hr Valter Johansson som suppleant. Ledamöter i taxeringsnämnden blevo hrr A. Skoog, Valfrid Carlsson och Karl Södergren, supplerade av hrr Anshelm Carlsson, Sture Sandberg och T. Ringbom, hrr Valfrid Carlsson och Karl Södergren blevo även ledamöter i fastighetstaxeringen. Hundskatten bestämdes till 5 kr. i likhet med föregående år. Vidare beslöts att kommunalstämma som hittills skall hållas å söndagar och decemberstämman om möjligt före julhelgen. Kungörelse om stämmorna skola ske som hittills i samtliga ortstidningar. En anhållan från distriktsbarnmorskan om lönetillägg avslogs. Ett förslag om införande av kommunalfullmäktige hade framlagts, vilket föranledde diskussion. Vid företagen sluten omröstning beslöts med 35 röster mot 23 att bifalla förslaget. Kommunalfullmäktige komma alltså att väljas på hösten 1938 för därpå kommande period.
Till sist frambar den nye fattigvårdsstyrelseordföranden Karl Södergren ett hjärtligt tack till den avgående, hr Ekstrand, för dennes oegennyttiga arbete. Detta tack beslöt stämman föra till protokollet.
Efteråt följde kyrkostämma under ledning av kantor C. J. Kihlén. Därvid omvaldes de avgående revisorerna och deras suppleanter och beslöts, att kungörandet av stämmorna skall ske på samma sätt som vid kommunalstämma.
Som lärarinna vid skolkökskursen, som tar sin början den 4 januari, har antagits fröken Asta Lock från Stockholm.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 27 december 1937
N:r 300

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *