Landsbygden. Fårö.

FÅRÖ, 13 dec.
Kommunalt ullmilktige voro i går samlade till det ordinarie decembersammanträdet, som hölls i östra skolan under verkmästare Albert Petterssons ordförandeskap.
En del val stod på föredragningslistan och det första gällde val av ordförande för nästa år. Fullmäktige beslöto återvälja hr Pettersson och även vice ordföranden folkskollärare Birger Larsson, omvaldes. Barnavårdsnämnden fick även den behålla sin nuvarande sammansättning och består sålunda av hr Henning Nilsson, ordf., folkskolL Birger Larsson och barnmorskan fru Anna Broström. Till ledamöter i fastighetstaxeringsnämnden valdes hemmansägarna Gustaf Brunsberg och Vilhelm Ekström. Vidare utsågos ledamöter till nämnden för inkomsttaxeringen, där löntagarna representeras av verkmästare A. Pettersson, näringsidkarna av skomakare A. Hellgren, arbetarna av snickare M. Ekman och lantbrukarna av hemmansägarna Aug. Broman och G. Sandelin. Samtliga kvarstå från föregående år utom hr Ekman, som nyvaldes. Till kommunens ombud att förmedla bosättningslån åt blivande makar utsågs skräddarmästare Vilhelm Verkelin med fru Alice Nordberg som suppleant.
överförmyndaren hade till fullmäktige inkommit med begäran om att han skulle tillerkännas ett arvode av 100 kronor pr år för sitt arbete, och man beslöt att bifalla framställningen och utbetala summan fr. o. 1937.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 13 december 1937
N:r 289

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *