Landsbygden. Dalhem.

DALHEM, 9 febr.
Dalhems missionsförenings 25:te årsmöte hölls förliden söndag i missionshuset under god tillslutning. Efter gemensam sång och bibelläsning erinrade distr. ordf. O. Pettersson om att det i år är jämt ett kvarts sekel sedan församl. inom distr. slogo sig samman för att gemensamt kalla egen predikant.
Som ordinarie predikanter har under denna tid past. O. Ljungström, Aug. Palmer, G. Gurén och Valfrid Larsson tjänat missionsföreningen. N. v. pred. Wilh. Karlsson. Ars- och revisionsberättelsen upplästes och godkändes. Ansvarsfrihet beviljades.
Samtliga i styrelsen avgående ledamöter omvaldes. Revisorer blevo G. Björkqvist och A. Widin med L. A. Olsson som suppleant. Kassan har under året omslutit en summa av 2,382 kr.
Kvartalsmötet hålles i Fole den 9 maj.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 februari 1937
N:r 33

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *