Landsbygden. Burs.

BURS, 20 dec.
Årets tredje ordinarie kommunalstämma hölls i går i kommunalrummet härstädes med nämndeman Ansh. Johansson som ordförande. Därvid beslöts att de ordinarie stämmorna under nästa år skola hållas å söndagar.
Till ledamöter i fastighetstaxeringen valdes hemmansägarna Vilhelm Cedergren, Flors, och Emil Hansson, Bondarve. Till suppleanter för dessa valdes hemmansägarna Hugo Andersson, Gläves, och Ansh. Johansson, Enge. Till ledamöter i bevillningstaxeringen valdes kyrkoherde G. A. Kronqvist samt hemmansägarna V. Cedergren, Flors, och Karl Gustavsson, Bandefuncia, och som suppleanter för dessa målaren Nils Sjöström, Prästgården, hemmansägaren Gunnar Andersson, Heffride, och vägarbetaren Gustav Bodin, Luxe.
Till revisorer för de kommunala räkenskaperna valdes f. handl. August Andersson, hemmansägare August Pettersson, Sigdes, och Oscar Larsson, Stenstu, med handlanden Alex. Fagerberg och hem.-äg. Axel Pettersson, Sallmunds, som suppleanter.
Till ledamöter i pensionsnämnden valdes hemmansägarna Gunnar Andersson, Heffride, och Alexander Pettersson, Ammunde, med hem.-äg. E. Lindgren som suppleant. I barnavårdsnämnden invaldes kyrkoherde G. A. Kronqvist, folkskollärarinnan Dagmar Lind samt hem.- äg. Josef Österberg, Stenstu. Suppleanter blevo folkskoll. Alex. Stengård och hem.-äg. V. Cedergren.
Förelåg så till behandling frågan om inrättandet av arrestlokaler inom polisdistriktet. Stämman antog ett erbjudande från Hemse att för en årlig kostnad åv 79 kr. under fem år få disponera erforderligt utrymme i dess kommunalhus. Att å kommunens vägnar underteckna erforderliga överenskommelser utsågs kommunalnämndens ordförande, Hugo Andersson.
åt kommunalnämnden uppdrogs att uppgöra ett förslag till brandordning inom kommunen. Ett förslag till försäljning av barnmorskebostället förklarades vilande tills frågan om distriktsindelningen blir fastställd.
Till ortsombud för de statliga bosättningslånen valdes kyrkoherden G. A. Kronqvist med folkskollärare Alex. Stengård som ersättare.
Omedelbart härefter vidtog kyrkostämma under kyrkoherde G. A. Kronqvists ledning. Först behandlades ett förslag från skolrådet om utsträckning av den årliga lästiden till 36 veckor. Efter en längre diskussion beslöts med 23 röster mot 13 att avslå framställningen. Angående tiden för nästa år stämmor beslöts att dessa skola liksom kommunalstämmorna hållas på söndag.
Till revisorer valdes f. handl. August Andersson och Oscar Larsson, Stenstu, med Ragnar Larsson, Jogenäs, och Axel Pettersson, Sallmunds, som suppleanter.
Till sist hölls pastoratskyrkostämma varvid valdes revisorer. Härtill utsågos hemmansägarna Oscar Larsson, Stenstu i Burs, och O. Häglund, Hägvide 1 Stånga. Suppleanter blevo f. handl. Aug. Andersson, Burs, och direktör A. Thoren, Stånga.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 20 december 1937
N:r 295

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *