Landsbygden. Burgsvik.

BURGSVIK, 20 dec.
Årets tredje ordinarie kommunalstämma hölls å Öja kommunalrum i går under ordförandeskap av byggmäst. K. Stenström. Efter stämmans öppnande, gick stämman till val av revisorer och suppleanter. Valda blevo inspektor Sven Stengård och lantbr. Viktor Nilsson, Burge, suppleanter folkskollärare T. Bjärgegård och lantbrukare Victor Jakobsson, Lasses.
Till ledamöter av inkomsttaxeringsnämnden omvaldes Verner Westberg och Victor J:son Kylberg samt nyvaldes folkskollärare Karl Lithberg, Skoga, efter folksskollArare T. Bjärgegård, vilken avsade sig uppdraget på grund av sin tjänst. Suppleanter blevo Frans Cedergren, fabrikör K. G. Hoffman och stenhuggare Karl Pettersson, omvalda.
Till ledamöter i fastighetstaxeringsnämnden omvaldes lantbrukare K. Söderström och fabrikör K. G. Hoffman, likaså omvaldes suppleanterna mejerist Otto Österberg och lantbrukare Verner Westberg.
Barnavårdsnämndens ledamöter, kyrkoherde F. Terneus och folkskollärarinnan Anna Christoffersson, Burgsvik, omvaldes, medan efter lantbr. Hugo Jakobsson, Unghanse, nyvaldes hr Karl Munkhammar. Suppleanter blevo hemäg. Josef Larsson, Petes, John Holgersson, Botarve, och fru Maria Jakobsson, alla omvalda. Till ledamöter i pensionsnämnden utsågos lantbr. Karl Söderström och Josef Pettersson, omvalda, suppleanter E. Westberg och Anshelm Ronqvist, likaledes omvalda.
Den bordlagda frågan rörande anläggande av tre vattenbassänger inom Burgsviks samhälle och inköp av slang till den motorspruta samhället blivit lovad av brandstodsföreningen, upptogs åter. Efter en het diskussion beslöt stämman att inköpa 300 meter vattenslang i början av år 1939, men stämman ville icke ikläda sig några kostnader för anläggande av bassänger, enär stämman ansåg det finnes tillräckligt med vattensamlingar inom samhället.
Hemse kommuns erbjudande att deltaga i arrestlokalen i dess nya kommunalhus mot en årlig hyra av 100 kr. avslogs av stämman.
Till inkomsttaxeringsnämndens ledamöter beviljades ett arvode av 3 kr. per i förrättningsdag och till fastighetstaxeringsnämndens ledamöter ett arvode av 5 kr. per förrättningsdag samt fri resa på järnväg.
Stämman beslöt att kommande års kommunalstämmor skulle hållas på kommunalrummet kl. 2 e. m. och extra stämmor kL 5 e. m. Den tredje ordinarie kommunalstämman, skulle hållas på en söckendag mellan jul och nyår. Stämmorna skulle kungöras i kyrkan från predikstolen och på anslagstavlan i Burgsvik.
Omedelbart efter kommunalstämman hölls även årets tredje ordinarie kyrkostämma under ordförandeskap av kyrkoherde F. Terneus. Revisorer voro kassör Herbert Karlström och hr Victor Nilsson, Burge, vilka omvaldes, suppleanter hr Gustaf Krokstedt och lantbr. Ivar Pettersson, Burgsvik, omvalda. Nästkommande års stämmor skulle så långt det var möjligt hållas i samband med kommunalstämman och kungöras på samma sätt. Stämman antog skolrådets förslag om antagande av 36 1/2 veckors lästid från och med 1 juli 1938.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 20 december 1937
N:r 295

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *