Landsbygden. Burgsvik.

BURGSVIK, 19 april.
Burgsviks erkände sjukkassa sammanträdde på lördagen i småskolan under ordförandeskap av byggmästare K. Stenström, Burgsvik.
Därvid föredrogos styrelse- och revisionsberättelserna och beviljades ansvarsfrihet. Kassan har under året omslutit kr. 1,796: 01 och i sjukpengar och sjukhusavgifter har utbetalats kronor 498: 69. Årets vinst utgjorde kr. 295: 05. Vid företagna val omvaldes till styrelseledamöter tru Edit Bjergegård, Burgsvik, och lotsförman O. Dahlberg, Valar, supplerade av hr K. G. Hoffman, Burgsvik, lantbr. Th. Johansson, Olofs, och fyrbiträdet Emil Sandalin, Hoburgen. Revisorer blevo folkskollärare T. hjergegård och verkmästare K. G. Hoffman, Burgsvik, med lantbr. E. Jacobsson, Unghanse, och mästerlotsen John Holmberg, Valar, som suppleanter, Att representera kassan vid centralkassans sammanträde i Stockholm utsågs hr Stenström med färgaren G. Krokstedt som ersättare.
Stämman diskuterade därefter frågan om barnförsäkring men beslöt uppskjuta frågan till ett kommande sammanträde, då årsmötet var alltför fåtaligt besökt. Åt styrelsen lämnades uppdraget att anordna en friluftsfest vid lämplig tidpunkt i sommar, varvid programmet skulle uppta föredrag om sjukkasserörelsen, kaffeservering, sång m. m.
Vid styrelsesammanträde konstituerade sig styrelsen på följande sätt: ordf. hr Stenström, v. ordf. banvakt V. Jacobsson, kassör hr Krokstedt och sekr. hr Dahlberg.
Burgsviks distrikts begravningskassa, av Alderdomsförbundet sammanträdde därefter. Till ledamöter av styrelsen omvaldes hrr Stenström och Krokstedt och till revisorer hrr Bjergegård och Hoffman. Ansvarsfrihet beviljades. Kassaomslutningen uppgick till kr. 831: 25. I begravningshjälp har utbetalats 500 kr. och årets behållning utgör kr. 132: 31.

Gotlands Allehanda
Måndagen 19 April 1937
Nr 88

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *