Landsbygden. Barlingbo.

BARLINGBO, 21 dec.
Ordinarie kommunalstämma hölls här under söndagen med hemmansägare Hj. Björkegren som ordförande.
Dagarna för nästa års uppbördsstämnor bestämdes till den 15 febr. och 15 aug. Vid fastställandet av hundskattens storlek företogs en höjning av skatten Från 5 till 10 kr. Vidare bestämdes arvoden åt ordförandena i kommunalnämnen, fattigvårdsstyrelsen och barnavårdsnämnden till 250, 125 och 25 kr. respektive. Ledamöterna i fastighets- och bevillningstaxering tillerkändes ett arvode av 8 kr. pr dag.
Till ledamöter i fastighetstaxeringen valde stämman hemmansägare Hj. Björkegren, Busarve, och målare Bertil Nilsson, supplerade av hrr E. Hansson, Hällhage, och Hugo Andersson, Åkra L:a. Inkomsttaxeringsnämnden fick följande sammansättning: stationsförest. O. Franzén, jordbr.-arb. Henning Persson, Norrbys och hemmansägare Hj. Björkegren, Busarve. Suppleanter blevo här handlanden E. Hellström, jordbr.-arb. E. Pettersson och J. Ekedahl, Åkra L:a. Att biträda vid virkestaxeringen utsågs Hj. Björkegren, Busarve.
Till revisorer för samtliga kommunens kassor valdes handl. E. Hellström och målare B. Nilsson med J. Ekedahl som ersättare.
Till arbetslöshetskommittå för nästa år valdes hrr Hj. Ekdahl och Erik Pettersson, Björkhage, Axel Larsson, Akra L:a och E. Hansen, Hällhage. Hr Erik Pettersson, Björkhage, blev av stämman föreslagen till arbetsförmedlingsombud. Till revisorer för A. B. F:s räkenskaper utsågs Hugo Andersson, Akra L:a, med E. Pettersson som suppleant. Markegångsnämndens ombud blev nämndeman E. Stenberg, Digeråkra, med E. Hans, Hällhage, som ersättare. Ortsombud för ansökningar om bosättningslån blev hr Henning Persson, Norrbys, supplerad av A. Johansson, Änge.
Vidare företogs fyllnadsval för två år av två ledamöter i kommunalnämnden, där hrr Hugo Olofsson, Digeråkra, och Hj. Ekdahl blevo valda. I fattigvårdsstyrelsen invaldes för åren 1938-41 hrr Hugo Andersson, Akra L :a och G. Hammarström, Enbjenne. Till ledamöter i pensionsnämnden för tiden 1938-41 utsågs lantbrukarna J. Ekedahl, Akra L:a och H. Persson, Norrbys, med E. Hansen och G. Ekdahl som suppleanter.
Till brandfogde för åren 1938-39 valdes fjärdingsman Olof Nilsson, Digeråkra och till vice brandfogde hr Josef Ekedahl. Ledamöter i brandstodskommittn för åren 1938-40 blevo nämndeman E. Stenbom och R. Pettersson, Digeråkra. Stämman beslöt att till skogsbrandsstyrelse välja hrr E. Hansen, Hällhage, Allan Stengård, Stenstugu, Em-rik Hellgren, Busarve och Hugo Olofsson, Digeråkra. Suppleanter blevo A. Svensson, Busarve, Aug. Stenström, Änge, och A. Larsson, Akra L:a. Skattesatsen för skogsaccis bestämdes till 1: 70 kr. pr 100 kronors rotvärde.
Nästa års ordinarie kommunalstämmor beslöts skola hållas; den 1:a tredje söndagen i april, den 2:a tredje söndagen i oktober och den 3:e tredje söndagen i december.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 21 december 1937
N:r 296

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *