Landsbygden. Anga.

ANGA, 27 dec.
Årets tredje ord. kommunal- och kyrkostämmor höllos här den 27 dennes.
Kyrkostämman hölls under ledning av folkskoll. B. Stenqvist. Till revisorer att granska 1937 års räkenskaper för såväl kyrkans och skolans som bibliotekets kassor valdes lantbr. G. Wahlqvist, Änggårda, och Artur Levin, Boticker, supplerade av Karl Engström, Boticker, och Helmer Larsson, Stenstugu.
Omedelbart efter kyrkostämmans slut vidtog kommunalstämman under ordförandeskap av vice ordf. Jakob Pettersson, Boters, varvid följande behandlades: Först behandlade stämman frågan om ersättning till kommunens befattningshavare och beslöt följande: Till kommunalordf. skall utgå 200 kr pr år, till fattigvårdsordf. 100 kr., pensionsnämndens ordf. 30 kr., ordf. i barnavårdsnämnden 25 kr., till ledamöterna i pensionsnämnden 1: 50 kr. pr sammanträdesdag och till taxeringsledamöterna 3 kr. pr dag.
Till ledamöter i inkomsttaxeringen valdes med sluten röstning lantbr. Arvid Bendelin, Fjäle, Elof Gustafsson, Stenstugu, och Aron Pettersson, Änggårda, supplerade av Artur Levin, Boticker, Gustaf Wahlqvist, Änggårda, och Viktor Olofsson, Suderbys, Att granska virkesdeklarationerna valdes Arvid Bendelin, Fjäle. Till ledamöter i fastighetstaxeringen valdes lantbr. Ernst Bendelin, Bendix och Jakob Pettersson, Boters, suppleanter Elof Gustafsson, Stenstugu, och Arvid Bendelin, Fjäle.
Till ledamöter i pensionsnämnden omvaldes Elof Gustafsson, Stenstugu, och Ernst Bendelin, Bendix, med J. Pettersson, Boters, och August Bendelin, Angelbjers, som suppleanter. Till revisorer att granska kommunens räkenskaper omvaldes Arvid Bendelin, Fjäle, och Karl Engström, Boticker, supplerade av Henry Bendelin, Fjäle, och Artur Levin, Boticker.
Frågan om hundskattemedlens användande framlades för stämman och man beslöt att använda dem i likhet med föregående år. Till att handha postexpedieringen valdes handlanden A. W. Ekman mot ett arvode av 25 kr. pr år. Till kontrollant vid bostadsförbättrings-byggen omvaldes G. Wahlqvist, Änggårda, supplerad av Hj. Larsson, Stenstugu.
Till ledamöter i brandstodskommittén för 2 år valdes lantbr. Wilhelm Lindstedt och Ernst Bendelin, Bendix, med Sven Johansson, Stenstugu, och Elias Nordin, Fjäle, som suppleanter. Till ortsombud för bosättningslån valdes Ernst Bendelin, suppleant K. E. Hellström, Boters. Tid och dag för stämmornas hållande bestämdes som föregående år.
Upptogs även. till behandling en framställning om att stämman måtte ingå med en förfrågan till postverket om daglig postgång inom socknen eller sex dagar i veckan i stället för fyra.
Auktion å ved för skolans och fattigvårdens behov har hållits. Veden betingade ett pris på 14-15 kr. pr kast.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 december 1937
N:r 302

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *