Kustflottans sommarövningar.

Till Gotland i slutet av juli.
Sedan vintereskadern efter avslutade övningar den 19 april upplösts, hissar chefen för kustflottan, konteramiral C. F. Tamm, följande dag sitt befälstecken på pansarskeppet Sverige, varmed kustflottans sommarövningar ta sin början.
Under april och förra hälften av bedrivas övningarna förbandsvis — vad pansarskeppen beträffar fartygsvis – varunder skolutbildning bedrives på en del förband. Spaningsavdelningen, som står under befäl av kommendör S. Håkanson och består av flygplanskryssaren Gotland samt jagarna Klas Horn, Nordenskiöld och Göteborg, bedriver därunder sina övningar till en början utanför Blekingekusten och senare i norra Kalmarsund. Ubåtsavdelningen, sammansatt av depåfartyget Svea, torpedkryssage och sex ubåtar, har sin bas i norra Kalmarsund under det att ubåtsjaktavdelningen har sitt övningsområde utanför Stockholms södra skärgård. Pansarskeppet Drottning Victoria skall 17-21 maj representera svenska flottan vid kröningsregattan utanför Portsmouth.
Från den 21 maj och t. o. m. den 18 juni bedriva samtliga förband sina övningar i och utanför Stockholms södra skärgård. Den 19-20 juni kommer jagaren Klas Horn att delta i jubileumshögtidligheterna vid firandet av Gripsholmsjubileet samt i samband därmed besöka vissa hamnar i Mälaren.

Under tiden 19 juni-4 juli förläggas fartygen ????
för att bereda personalen en kortare sommarledignet. Den 6 juli börja övningarna ånyo, nu under direkt ledning av chefen för kustflottan. En flygavdelning bestående av Jacob Bagge och ett antal flygplan ur Roslagens flygflottilj har då tillförts kustflottan.
9-11 juli kommer kustflottan att avlägga besök i en del tyska hamnar. Efter övningar utanför skånska sydkusten göres den 16-18 juli uppehåll i Hälsingborg, samt i Landskrona. Den 19 äger kustflottans örlogsdag rum. Under diverse övningar förflyttar sig kustflottan därefter till ostkusten för att 23-25 juli med pansarskeppen och ubåtsavdelningen besöka Visby, spaningsavdelningen Västervik—Visby, ubåts- och jaktavdelningen Slite och flygavdelningen Fårösund. Pansarskeppet Manligheten besöker härunder Klaipeda (Memel) och återförenar sig därefter med kustflottans övriga pansarskepp. Därpå följa större artilleriskjutningar och vissa andra övningar i norra Östersjön med basering på Stockholms södra skärgård. Den 6-8 augusti kommer, i anslutning tillkring Ålands hav, kustflottan att förläggas till Öregrund, Norrtälje, Östhammar, Grisslehamn och Sandhamn.
Den 9-17 augusti utföras dels vissa skjutövningar, dels äga sommarens idrottstävlingar rum, varunder fartygen äro förlagda till Hårsfjärden. Den 18 augusti samlas kustflottan i Saltsjöbaden, där bl. a. ombyte av värnpliktige kommer att verkställas, varefter de till en särskild skolavdelning förlagda s. k höstskolorna den 23 augusti ta sin början på Hårsfjärden.

Gotlands Allehanda
Lördagen 17 April 1937
Nr 87

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *