Kustartilleriet i Fårösund klart 1938.

Övningar nästa sommar, beräknar chefen för marinförvaltningen.
Stockholm, 15 dec. (Press.) Arbetana med anläggandet av kustartilleriet vid Fårösund avancera sakta men säkert och redan nästa sommar beräknas byggnadsarbetena ha fortskridit så långt att övningarna skola kunna påbörjas, upplyser man på initierat håll vid förfrågan av Gotlands Allehandas stockholmsredaktion.
Grundläggningsarbetena äro som bekant i full gång, framhåller chefen för marinförvaltningen, amiral Harald Åkermark, och en del byggnader beräknas vara färdiga till den 1 juli och flertalet till oktober 1938. Kontrakt äro avslutade, inköp verkställda och avtal med entreprenören träffat. Meningen är, att byggnadsarbetena skola fortgå även under innevarande vinter i den utsträckning så låter sig göra. Uppförandet av underofficersbostäderna är ställt på den privata företagsamheten och förhandlingar härom skulle föras med försvarsdepartementet, mån till vilka resultat man härvid kommit har jag mig icke bekant, fortsatte amiral Åkermark.
Ha statsmakterna angivit bestämda tidpunkter, då den nya kustartilleriförläggningen skall träda i funktion, och då den alltså under alla förhållanden måste vara färdigt
Den skall vara uppsatt så att man nästa sommar skulle kunna hålla sina första övningar, svarar amiralen. Till hösten 1938 avses emellertid den första egentliga etappen av förläggningen vara genomförd och om allting inte skulle vara färdigt till den tidpunkten, var det meningen att flygets anläggningar i viss omfattning skulle få utnyttjas.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 15 december 1937
N:r 291

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *