Kommunalfullmäktige

Slite Den 9 dec.
hade sammanträde i går afton, varvid hr K. Engström var med godkänt förfall frånvarande.
Fullmäktige beslöto nu enhälligt att till Slite Cement & Kalk A.-B. med tillträde den 15 innevarande december försälja Solklintsfastigheten (doktorsbostaden) för en köpeskilling av 27,000 kr., i vilket pris ingår ett markområde utgörande 2,28 hektar beläget vid Närs och som av kommunalnämnden värderats till 2,000 kr. At nämndens ordförande hr Eric Jacobsson uppdrogs att å köpingens vägnar underteckna köpehandlingarna. Köpet var som bekant preliminärt avgjort redan vid ett tidigare enskilt sammanträde mellan huvudsakligen ledamöter av fullmäktige o. omgavs då av obegriplig anledning med en viss hemlighetsfullhet. Försäljningen av denna fastighet har emellertid befriat köpingen från ett irritationsmoment, som under de senare åren kommit mycken oro åstad och vållat mycken förtret.
Då köpingen sålunda f. n. saknar läkarebostad meddelade kommunalnämnden, att den tills vidare förhyrt lägenhet för läkarens mottagning å annan plats inom samhället, vilken åtgärd av fullmäktige godkändes. Nämnden fick därjämte i uppdrag att fortsätta och slutföra utredningen om nybyggnad av läkarbostad. Erforderliga medel till utredningkostnaderna ställdes ävenledes till dess förfogande. Förslag till bostad föreligger f. ö. redan, utarbetat av länsarkitekt Stille, och byggnaden kommer med all sannolikhet att förläggas till en tomt belägen i hörnet av Skolgatan och Apotekargatan (mitt emot kommunala mellanskolan).
En kommitté, som fått fullmäktiges uppdrag att inkomma med förslag till omläggning av den kommunala bokföringen inom köpingen, hade till dagens sammanträde meddelat, att den fullgjort sitt uppdrag, och föreslog bl. a. att alla nämnder och styrelser skola föra en kassabok av viss bestämd typ med perforerade kopieblad. Systemet medför bl. a. den fördelen, att kassaboken ej behöver överlämnas vid revisionen utan blott kopiorna, varjämte revisorernas arbete i avsevärd grad underlättas. Fullmäktige beslöto också, att därest inga vägande anmärkningar mot förslaget inkomma från landskommunernas förbund, vilket fått detsamma underställt för granskning, det nya systemet skall tillämpas från och med 11 jan. 1938. För ändamålet anvisades 300 kr. till erforderliga materielkostnader.
Till ordförande i fullmäktige för år 1938 omvaldes med acklamation landstingsman Herman Engström och till v. ordförande direktör A. de Jounge.
Därefter förrättades följande val :
till ledamöter i arbetslöshetskommittén: ing. 0. Damstedt (även föreslagen till ordf.), eldare Tyko Ek (föreslagen till v. ordf.), järnarb. W. Westöö, ing. Bror Peterson, dir. A. de Jounge och hr Sven Grönberg (nyvald efter stenarb. I. Karlsson, som undanbett sig återval) suppleanter hrr A. Stenström, B. Bonde, K. Krantz och F. Dehnberg;
till ledamöter i barnavårdsnämnden: folkskollärare K. Krantz och sjuksyster Gerda Ohlsson; suppleant ter fru Eva Andersson och hr Hilding Berg (den senare nyvald efter hr K. Lundberg, Barshaga, ett par andra föreslagna ersättare undanbådo sig uppdraget) ;
till ordförande i samma nämnd valdes rektor N. Walman, sedan förutvarande ordföranden avsagt sig uppdraget;
till brandstodsvärderingsmän och ledamöter av brandsyn: ing. Bror Peterson, lantbrukare Herb. Hejdenberg, byggmästare Leon. Johnsson och lotsförman K. A. Dahlbeck; suppleanter hrr H. Ahnell, R. Tyllan-der, E. Gardelin och G. Berggren;
till ombud vid bolagsstämmor med Slite-Roma järnväg år 1938: brännmästare E. Jacobsson och direktör A. de Jounge; suppleanter hrr Frid. Johnsson och Sem Andersson; till ledamöter i pensionsnämnden: handl. Sem Andersson, hr K. Engström och syster Gerda Ohlsson (nyvald efter fröken Alma Myrsten för att pensionsnämnd och barnavårdsnämnd skola erhålla åtminstone en gemensam ledamot) suppleanter fru Anna Ekbom, handl. E. Lyberg och hr Hilding Berg (nyvald efter hr Ernst Berg) ;
Till revisorer för samtliga kommunens räkenskaper : kontorist A. Waclay, kamrer N. Andersson och kassör H. Petersén (den sistnämnde dock ej för folkskolestyrelsens räkenskaper) ; suppleanter hrr Y. Degerman och G. Edberg;
till revisor för folkskolestyrelsen: folkskollärare P. Björk med hr Olof Kahlström som suppleant;
till revisorer för arbetslöshetskommittki: kassör H. PeterrAn och stenarbet. E. Wahl; supleanter hrr T. Beckman och H. Sedell;
till revisor för logen ”Fyrbåkens” studiecirkelbibliotek: hr H. Sedell;
till ledamöter i taxeringsnämnden: hrr K. A. Dahlbeck, H. Sedell och Hilmer Nilsson (efter Tyko Lindelöf). Som ny ledamot föreslogs ämneslärare E. Lindholm och eldare Tyko Ek, vilken sistnämnde blev vald. Suppleanter hrr H. Peterski, Olof Kahlström, Ragnar Pettersson, Norrbys, och Sven Grönberg (nyvald) ;
till ledamöter i fastighetstaxeringsnämnden: hrr K. A. Dahlbeck och K. Kolbrand; suppleanter hrr H. Peterski och E. Wahl.
En inom övre delen av köpingen utsedd kommitté för utredning av frågan om elektrisk belysning därstädes beviljades av köpingen ett anslag av 100 kr. till utredningskostnader. En annan liknande kommitté, vald av fullmäktige vid senaste oktobersammanträde för utredning av frågan om badstu m. för övre delen av köpingen har förut beviljats 300 kr. till dessa utredningskostnader.
Slutligen beslöts att kommunens ombud vid förrättningar utom köpingen men inom länet skall utgå en extra ersättning av 5 kr. pr dag jämte resekostnader.
Därmed var föredragningslistan genomgången och ordföranden frambar sitt erkännande och tack till ledamöterna för den villighet, med vilken de deltagit i det kommunala arbetet, och tillönskade dem en god helg.
Vice ordföranden, direktör de Jounge, framförde därefter sitt och övriga ledamöters tack till ordföranden för det energiska och intresserade arbetet från dennes sida — vilket bäst bevisades av att tal. ej en enda gång under året behövt rycka in på ordförandeposten – och tillönskade honom en god jul.
Efter sammanträdet samlades ledamöter av såväl fullmäktige som av en del övriga styrelser och nämnder till samkväm på Slite hotell under värdskap av dir. de Jounge, varvid en rad önskemål och förhoppningar blevo föremål för diskussion under mera kordiala former. Alla syntes emellertid besjälade av en varm känsla för köpingens framåtskridande, vare sig det gällde dess yttre förskönande eller dess mera materiella förkovran och möjligheter till utveckling.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 9 december 1937
N:r 286

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *