Kommunala anslag.

Förslag i samband med stadens utgiftsstat.
I samband med sitt förslag till inkomst- och utgiftsstat för Visby stad föreslår drätselkammaren en del anslag för olika ändamål.
Till komplettering av möbler, elektrisk armatur m. m. för sociala byrån begäres 1,500 kr.,
för anordnande av friluftskonserter under år 1938 750 kr., till ny- och ombyggnad av gator och vägar 2,100 kr. för iståndsättande av S:t Larsgränd, 5,900 kr. för Ari iåndsättande av Nunnegränd, 5,500 kr. för iståndsättande av Syskongatan, 8,400 kr. för iståndsättande Hoburgsgatan och del av Visborgsgatan, 3,800 kr. för igenläggning av slipen vid Kruttornet, att samtliga bestridas av för år 1938 uttaxerade medel samt 11,800 kr. – för iståndsättande av Södra Kyrkogatan och S:t Drottensgatan, att bestridas av ordinarie automobilskattemedel.
Vidare föreslås stadsfullmäktige att komplettera sitt beslut av den 12 sistlidna oktober rörande permanentbeläggning av österväg—Follingboväg på så sätt, att arbetsföretaget beslutas komma till utförande under åren 1938-1939 med fördelning av kostnaderna lika på båda åren.
Till anskaffande av bilar begäres: för utbyte av bilarna I. 1159 6,200 kr. och I. 271 7,150 kr. samt för inköp av en ny bil 8,455 kr., sammanlagt 23,545 kr.
Till Planteringsnämnder föreslås ett anslag av 1,755 kr. för inköp av motorgräsklippare.
Till kontorskostnader för hamnupp-bördskontoret föreslås 2,864 kr.
Till Renhållningsverket begäres ett anslag av 15,900 kr., varav för utbyte av bilen L 998 kr. 6,350, för inköp av en ny bil kr. 7,150 samt för inköp av .3 st. nya sopkärror 900 kr.
För sopstationen höjas anslaget till arbetspersonal till 5,500 kr., då det på grund av arbetets omfattning blivit nödvändigt att därstädes anställa ytterligare en man.
För vattenledningsverket föreslås för anläggning av vattenledning i Hoburgsgatan och del av Visborgsgatan 3,400 kr. samt för anskaffning och underhåll av inHzentarier bevilja 700 kr., varav för anskaffning av en klorvåg 500 kr., för klorering och bakteriologiska undersökningar 2,500 kr. och för automatisering av pumparnas drift 4,500 kr.
Under fastighetsförvaltningen begäres för tillbyggnad av stadens garage 4,100 kr. och för underhåll av fastigheter, därav för reparation av taket över drätselkammarens arkiv 1,200 kr., för reparation av fastigheten n:r 4 i kv. Rådhuset 2,150 kr., för flyttning av vattenledningsverkets magasin och rörgård 4,000 kr. samt för reparation av Rådhuset 15,650., summa 25,000 kr.
För magistraten och rådhusrätten föreslås för anskaffning av nya möbler för magistratens lokaler 1,450 kr. och till kostnader för stadsfullmäktigeval förslagsvis 1,000 kr.
Under specialförslaget administrationskostnader begäres att i enlighet med byggnadsnämndens förslag till resekostnadsbidrag åt byggnadschefen för bevistande av Svenska Kommunaltekniska föreningens stadsbyggnadsvecka förslagsvis 250 kr., för utarbetande av förslag till stadsplanebestämmelser ett förslagsanslag av 3,000 kr. samt för ersättning till drätselkammarens ledamöter för sammanträden förslagsvis 2,000 kr.
Vidare begäras till arbetelöshetskommittån för dess verksamhet ett förslagsanslag av 3,100 kr., för iståndsättande av återstående delar av Broväg 27,975 kr. att bestridas av ett på 5 års amortering ställt lån, för beklädnadsutrustning till de arbetslösa 2,000 kr.,
för fortsatt anslutning till Hansischer Geschichtsverein 100 kr. såsom årsavgift för år 1938, samt såsom ersättning till Statens Kemiska station i Visby för kontrollering av värmevärdet m. m. hos kokgasen 400 kr.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 13 december 1937
N:r 289

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *