Klintehamn.

29 dec.
Kommunalfullmäktigesammanträde hölls härstädes igår under ordförandeskap av herr Vilhelm Andersson.
Därvid valdes till ledamöter av fastighetstaxeringsnämnden herrar J. Vallgren och V. Andersson med Arthur Vallin som suppleant.
Som ledamöter i inkomsttaxeringsnämnden utsågos hrr Anders Pettersson, V. Andersson, Birger Hellberg och John Vahlgren med F. Hallström, Albert Nilsson, Arthur Vallin och Hilding Andersson som ersättare.
Att biträda vid virkestaxeringen utsågs hr Anders Pettersson.
Till ledamöter i brandstyrelsen omvaldes hrr Justus Jakobsson, V. Andersson, A. Siggelin och E. Ahlström, och nyvaldes John Eriksson.
Till ledamöter i pensionsnämnden om, valdes hrr Aug. Lindqvist och Gideon, Björkqvist samt fru Amalia Pettersson med fru Vanda Åkesson och hrr Ragnar Smith och Richard Jakobsson som suppleanter.
Som ledamöter i barnavårdsnämnden omvaldes hrr A. Åkesson och Aug. Lindqvist samt fru Elsa Pettersson med fru Anna Gustavsson samt hrr L. Sahlsten och Gotthard Lindqvist som suppleanter. Ordförande blev rektor A. Åkesson och vice ordförande kyrkoherde Gustaf Sjöberg.
I nöjesskattekommitth omvaldes hrr Aug. Viman, Helge Dahlgren samt Harry Andersson och nyvaldes Herbert Hallgren. Ordförande blev hr Dahlgren.
Till ledamöter i arbetslöshetskommitten omvaldes hrr Karl Pettersson, Paul Sollerman, Birger Siggelin och Johannes Stengård. Suppleanter blevo R. Svan-borg och Aug. Jakobsson. Till ordförande beslöts föreslå godsägare A. Resare, Klintebys, och som vice ordförande direktör 0. Rosvall samt som revisor G. Vahlgren. Som kommunens revisorer utsågos hrr E. Allard och I. Flemming.
Till revisorer för kommunens kassor för år 1938 utsågos hrr E. Allard, Ingemar Flemming och J. Stengård med fröken Sigrid Lindbom och hrr G. Vahlgren och M. Vahlberg som suppleanter.
Till kommunens revisorer i Klinte skyttegille utsågs hrr V. Pettersson och i sjukkassan fröken Sigrid Lindbom. Till liknande befattningar för Klintekretsens föreläsningsförening, studiecirklarna och Klinte idrottsklubb utsågs hr Ivar Svensson.
Som huvudmän för Klinte sparbank omvaldes . hrr Herman Brodön, E. Hansson, Justus Jakobsöri, Aug. Lindqvist, L. Sahlsten, E. Smitterberg, Ivar Svensson, Th. Thomasson, A. Vallin och A. Åkesson.
Som ledamot i nykterhetsnämnden efter doktor G. Harner, som avflyttat från orten, utsågs doktor Gösta Arnwald.
Till styrelseledamot i föreläsningsföreningen omvaldes L. Sahlsten.
Till ombud vid bolagsstämmorna med Klinte—Roma Järnvägsaktiebolag under år 1938 utsågs landsfiskal Justus Jakobson med stationsinspektor G. Lindqvist som suppleant.
Som ombud vid sammanträden med delägare i läkarebostället under stundande år valdes landsfiskal Justus Jakobson med rektor A. Åkesson som ersättare.
Till ordförande i kommunalfullmäktige omvaldes handelsföreståndare Vilhelm Andersson och som vice ordförande rektor A. Åkesson.
Beslöts att sammanträdena med kommunalfullmäktige under år 1938 skola kungöras på samma sätt som förut C.
Till ortsombud att avgiva yttrande över ansökningar om bosättningslån utsågs hr Ragnar Smith.
I fråga om årliga lästiden vid härvarande folkskolor beslöts, att den vid hamnskolan skall vara 39 och vid kyrkskolan 36 1/2 veckor.
Vidare hade från barnmorskestyrelsen inkommit förfrågan, huruvida distriktet vore villigt att mot en årlig ersättning av 350 kr. tillhandahålla barnmorskan vederbörliga naturaförmåner, men ansåg sig fullmäktige icke kunna bifalla denna begäran.
I fråga rörande vissa ändringar 1 byggnadsordningen för Klintehamn beslöts 1 enlighet med av byggnadsnämnden framlagt förslag.
Med anledning av från vederbörande framkommet förslag till skogsbrandsordning beslöts tillsätta en komrnitt, som har att uppgöra och framlägga förslag till frågans ordnande. Kommitterade blevo hrr Justus Jakobson, A. Siggelin, A. Vallin och A. Ackander.
At kommunalnärruiden gavs i uppdrag att låta undersöka möjligheten av anordnandet av vattenledning från Mölner till Klintehamns samhälle.
Ett av vederbörande framlagt förslag angående bidrag av statsmedel för främjande av bostadsförsörjning för mindre bemedlade blev efter en stunds livlig debatt tillstyrkt.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 december 1937
N:r 302

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *