Klintebys konservfabrik

höll igår ord. bolagsstämma å bolagets kontor i Klintehamn. Stämman öppnades av dir. Ax. D. Hanner, som även utsågs att leda förhandlingarna. Styrelse- och revisionsberättelserna föredrogos, balansräkningen fastställdes och ansvarsfrihet beviljades. Årsvinsten skall disponeras enligt styrelsens av revisorerna tillstyrkta förslag. Till ledamöter i styrelsen omvaldes de i tur avgående dir. Hanner och K. J. Lundin, suppleanten lantbr. K. Johansson, Deppa i Fröjel, omvaldes likaledes. Revisorer blevo kapten E. von Heland och kamrer Edv. Jansson, omvalda, supplerade av handelsföreståndaren V. Andersson, Klintehamn, och auktoriserade revisorn T. Sjöåker, Stockholm.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 1 Juni 1937
Nr 123

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *