Kasernbygget inför sin början.

Marinförvaltningen har för avsikt att inom, den närmaste tiden beordra överstelöjtnanten vid fortifikationen H. G. A. H. Jungstedt till Fårösund för att igångsätta arbetena med de beslutade kustartillerianläggningarna därstädes. Avstånden mellan Fårösund och de tre längst bort belägna arbetsplatsernd äro resp. 10, 6 och 4 km. På grund av de öppna farvattnen och de flacka, långgrunda stränderna i trakten av Fårösund kan man ej — som fallet är inom andra kustfästningars arbetsområden — använda sig av motorbåt vid befälets förflyttningar, utan marinförvaltningen finner det nödvändigt anskaffa bil. Enär arbetena endast äro avsedda pågå 2 å 3 år, synes det tillräckligt köpa en begagnad bil. För ändamålet begäras nu hos k. m:t medelsanvisnng, vilken lämpligen även bör avse anskaffning av kontorsinventarier, expenser m. m.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 21 April 1937
Nr 90

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *