Idrott och sport.

Den stora korp.-orientferingen.
samt vandringssöndagen n:r 6.
Anmälningstiden utgår den 1 maj.

Anmälningstiden för den stora korporationstävlingen i orientering den 6 maj är nu fastställd, i det att skriftliga anmälningar till deltagande skola vara inkomna senast lördagen den 1 maj till kassör B. Björk, adr, Gotlandsmarmor, tel. 1213, eller till Gotlands Allehandas red., tel. 1. I anmälningarna skola anglvas resp. lags samtliga tre medlemmar samt lagets namn, såsom t. ex. ”Montörernas lag”, ”Polisens lag” o. s. v., och vad de kvinnliga lagen beträffar skola dessa benämnas efter resp. ledarinna, såsom t. ex. ”Ingrid Blombergs lag” o. s. v.
Anmälningarna skola vara åtföljda av en startavgift om 1 kr. per deltagare, och då bussresan till och från startplatsen kostar 1:25 kr. per deltagare blir alltså den sammanlagda kostnaden för deltagande i orlienteringstävlingen sammanlagt 2:25 kr. per deltagare.. Vid målet bjudas löparna på bullar och varm mjölk.

Samlingsplatsen
och tiden för bussarnas avfärd på morgonen ut till startplatsen äro ännu icke bestämda utan kommer att angivas längre fram, och vad själva banan för orienteringen beträffar är denna hemlig till dess man ankommit till startplatsen. Till orlenteringens tjusning hör ju bl. a., att man icke alls vet ”vart det bär hän”, Det gäller att orientera sig fram I någon skogstrakt, och komma vädrets makter att vara gynnsamt stämda, så torde deltagarna kunna bereda sig på en härlig dag ute i naturens sköte. Det är icke fråga om någon svår prestation. Sträckan för de manliga orienterarna är på sin höjd 9 km., alltså inte fullt milen; och då samtliga tre i resp. lag skola följas åt hela sträckan och komma samtidigt 1 mål böra även amatörer, d. v. s.
de som icke förut försökt sig på orientering i skog och mark, kunna klara sig bra, blott man har en karta och en komspass. Den särskilda dams-tävlingen gäller som tidigare nämts icke olika branscher eller yrkesgrupper, utan där skola flickorna slå sig i hop tre och tre och utse en ledarinna för sina resp, lag. För damerna blir sträckan endast omkr, 5 km., vilket ju knappast behöver bjuda på några större svårigheter, De kvinnliga lagen skola ha sina namn efter ledarinnan, såsom ovan framhållits.
Ett litet formulär för anmälan till orienteringen uppställes här såsom en liten ledning:

Till AIK:s och Gotlands Allehandas korporationsorientering den 6 maj anmäles härmed ”Elektrikernas lag”, vilket består av (tre namn).
Startavgift 3 kr. bifogas.
(Underskrift lagledarens namn).

Till AIK:s och Gotlands Allehandas korporationsorientering den 6 maj anmäles härmed ”Firma N. Broströms lag”, vilket består av (tre namn).
Startavgift 3 kr. bifogas.
(Underskrift av lagledaren).

Till AIK:s och Gotlands Allehandas orientering för damer den 6 maj anmäles härmed ”Ingrid Blombergs lag”, som består av (tre namn); Startavgift 3 kr. bifogas.
(Underskrift äv lagledarinnan).

Och så är det bara att hoppas, att ”ingen skall dra sig för att vara med”, ty likaväl som man den 6 maj ger sig ut på en liten promenad två och två eller solo kan man vara med i orienteringen eller.

vandringen,
som I samband med orienteringstävlingen anordnas enligt samma riktlinjer som gällt för våra föregående söndagspromenader, Det bör räcka till för talrik anslutning såväl till orienteringen som vandringen. Vandrarna få alltså även komma ut till platsen för orienteringen, ja, de komma att få se orienterarna gå I mål, vilket blir både spännande och roligt, Naturligtvis bör man ha matsäck med sig.
De som till äventyrs tänkt sig att promenera på egen hand denna dag uppmanas att i stället följa med vandrarna. Dessa bilda icke någon förening utan vem som helst kan vara med. Liksom fallet varit på de föregående ”vandringssöndagarna”. Inga ceremonier förekomma, utan det är bara att ”följa med strömmen”.
Var vandrarna skola samlas? Ja, eftersom vandrarna skola åt samma håll som orienterarna, så blir även vandrarnas program tills vidare hemligt. Först vid samlingen på morgonen meddelas varthän färden ställes. Men varje vandrare bör jämväl vara beredd på att ha omkr. 1:25 i fickorna, ty så mycket kostar det ungefär att få resa ut till landet och föglarne.

Priser ha skänkts
från ett flertal firmor och andra intresserade. Vi återkomma med namnen på de vänliga givarna och hoppas att ännu flera skola anmäla sig. Minsta bidrag mottages med tacksamhet.

Gotlands Allehanda
Fredagen 23 April 1937
Nr 92

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *