Hörsne och Bara skoldistrikt.

Skolöverstyrelsen avstyrker k. m:ts bifall till en framställning från Hörsne och Bara skoldistrikt om förändring av en biträdande lärarinnetjänst vid folkskola med anställning på viss tid till biträdande lärarinnetjänst med anställning t. v. överstyrelsen, som finner det önskvärt, att vid varaktigt behov av lärartjänst på folkskolestadiet sådan tjänst inrättas som ordinarie folkskollärartjänst, kan redan av denna anledning ej biträda framställningen. Då med nuvarande organisation varaktigt behov av tjänsten ifråga ej synes föreligga, är detta förhållande för överstyrelsen ytterligare ett skäl mot nuvarande tjänstens förändring till biträdande lärartjänst med tillsvidareanställning.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 22 december 1937
N:r 297

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *