Hörsne kyrkas återinvigning.

En ståtlig och vacker högtidlighet i går.
Hörsne vackra kyrka, vilken som bekant undergått en genomgripande restauration och bl. a. fått nytt golv och tak, moderniserade bönkar, värmeledning m. m., varjämte de gamla tegelstenarna på torngluggarnas bågar kommit i dagen efter att förut ha varit överkalkade, återinvigdes i går vid en vacker och ståtlig högtidlighet.
Denna tog sin början kl. 11, då kyrkan var fullsatt av en talrik menighet. Biskop Torsten Ysander höll invigningstalet, varvid han talade över texten i ps. 116: 12-14-19 och därpå förklarade Hörsne kyrko återinvigd.
Sex assisterande präster, nämligen prostarna G. Reuser och Axel Klint, pastor H. Jacobsson, kyrkoherdarna Carl Söderberg, K. A. Widegren, C. J. Björkander samt pastor Bernt Bergdahl, samtliga iförda mässkrudar, läste därpå var sitt bibelspråk. En sångkör av ungdomar från Hörsne utförde så ”Se din konung kommer”, varpå altartjänst förrättades av kyrkoherdarna Björkander och Widegren. Högmässopredikan hölls av prosten Reuser. Kören sjöng därefter sången ”I alle som arbeten”, varpå prosten Reuser i ett tal frambar ett varmt tack till alla dem, som med gåvor och på annat sätt bidragit till kyrkans restaurering. Sålunda hade den äldre syföreningen på platsen, som arbetar för missionen, skänkt en ny prästkap- pa, medan den yngre syföreningen, ”Barnens vänner”, skänkt över 2,000 kr. kontant till värmeledningen samt en ny altarduk och en matta. Vidare haffir. kyrkan fått mottaga av en pereCU; önskar vara okänd, ett par ståtliga ljusstakar ”till Hörsne kyrkas prydnad från oförgätliga bortgångna”. Alla dessa givare samt byggmästare Lydahl och firma Gösta Nilsson & C:o, vilka bl. a. handhaft byggnadsarbetet resp. värmeledningsinstallationen, fingo mottaga erkänsla och tacksamhet.
Efter högtidligheten i kyrkan samlades alla kyrkobesökare i den vackert dekorerade skolan, där syföreningarna bjödo samtliga på kyrkkaffe.
Senare gav prosten Reuser middag i Dalhems prästgård för ett antal inbjudna.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 20 december 1937
N:r 295

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *