Hemse får avloppsledning.

Det första ärendet på municipalstämman gällde avkortning av smärtre obetalda municipalskatter, vilka beviljades. Angående tiden för ordinarie stämmors hållande samt kungörandet av i dessa, beslöt man att detta skall ske på samma sätt som kommunalstämman beslutat. Revisorer av samhällets räkenskaper blevo kamrer Harald Rondahl och , handl. E. Björkander, suppleanter stationsinsp. Sven Gottberg och handl. Erik Johansson. De samhället tillhöriga byggnaderna i kvarteret Kråkan skola försäljas på auktion med anstånd till den 1 dec. 1938. Stämman beslöt upphäva sitt tidigare beslut av den 3 nov. detta år angående försäljning av en tomt till I. Lindberg, Brunflo.
Stämman beslöt anlägga kloaksystem i huvudsaklig överensstämmelse med nu föreliggande förslag. Samhället övertar härmed fastighetsägarnas hittillsvarande skyldigheter för avloppsledningar samt det tillfälliga underhåll som kan komma ifråga. Det hela skall finansieras genom ett 25-årigt amorteringslån på 100,000 kr. Huvudavloppsledningen kommer att följa Hagagatan med ungefärlig längd av 5,369 meter. Vidare beslöts utbyggandet av servisledningar. Fastighetsägare skall framdraga ledning till sin tomtgräns plus 5 meter. Anslutningsavgiften erlägges när ledningen är klar, kostnaden blir 2 % på fastighetsvärdet, och kan få betalas kontant eller med 1/5 varje år plus räntetillägg. Man anhåller hos k. m:t om rätt att få uppta ovannämnda lån. Municipalstämmans ordf. och municipalnämndens ordf. utsågos att underteckna behöriga lånehandlingar. Municipalnämnden skall infordra anbud från låneinstitut. I övrigt skall byggnadsnämnden infordra anbud helt eller delvis på avloppssystemet och servisledningarna samt upprätta reglemente för detsamma. Byggnadsnämnden fick även rätt att ensam antaga entreprenör.
Ordf. uttalade till sist ett tack samt utbragte ett fyrfaldigt leve för Hemse brandkår, vilken som bekant anordnade en basar i somras och för nettot inköpte en hel del brandredskap.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 27 december 1937
N:r 300

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *