Härmed kungöres,

att Gunnar Jakobsson i Kulder, Garda socken, hos länsstyrelsen anhållit om tillstånd att inom Gotlands län utöva länstrafik för personbefordran, därvid såsom stationsort föreslagits Gerda socken. Ansökningshandlingarna hållas tillgängliga å landsfogdens expedition för den, som därav önskar taga del, intill den 3 juli 1937; och äga trafikföretag, vilka beröras av den ifrågasatta trafiken, så ock andra, vilka ärendet kan angå, att före angivna dag yttra sig över ansökningen.
Visby i landskansliet den 25 juni 1937.
LÄNSSTYRELSEN.

Gotlands Allehanda
Fredagen 25 Juni 1937
Nr 143

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *