Härmed kungöres,

att trafikbilägaren Albert Manin i Eksta hos länsstyrelsen anhållit om tillstånd att inom Gotlands län utöva länstrafik för personbefordran med två personautomobiler, därvid såsom stationsort föreslagits Ekets socken (event. en i Sproge socken). Ansökningshandlingarna hållas tillgängliga å landsfogdens expedition för den, som därav önskar taga del, intill den 26 juni 1937; och äga trafikföretag, vilka beröras av den ifrågasatta trafiken, så ock andra, vilka ärendet kan angå, att före angivna dag yttra sig över ansökningen.
Visby i landskansliet den 15 juni 1937.
LÄNSSTYRELSEN.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 16 Juni 1937
Nr 136

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *