Härmed kungöres,

att Oscar Theodor Ingemund Hansson i Odvalls, Linde socken, hos länsstyrelsen anhållit om tillstånd att inom Gotlands län utöva länstrafik för personbefordran med en personautomobil, därvid såsom stationsort föreslagits Odvalle i Linde socken. Ansökningshandlingarna hållas tillgängliga å landsfoOens expedition för den, som därav önskar taga del, intill dan 23 juni 1937; och aga trafikföretag, vilka beröras av den ifrågasatta trafiken, så ock andra, vilka ärendet kan angå, att före angivna dag yttra sig över ansökningen.
Visby i landskansliet den 12 juni 1937.
Länsstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Måndagen 14 Juni 1937
Nr 134

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *