Hallå Drotten,

får jag tala med hr Svensson!
Gotlandsbåtarna i förbindelse med rikstelefonnätet.
Det är Stockholm 10 0140, kan jag få ett personligt samtal med grosshandlare P. Svensson, ombord på Gotlandsbåten Dnotten på väg från Visby till Stockholm, och vad kostar det?
Avgiften är 1,75 per period förutom de 20 örena för personliga samtalet. Vi ringer upp när det är klart.
Det låter som en saga, men det är faktiskt sant. Numera kan man, via Stavsnäs radio komma i telefonförbindelse med ett 40-tal svenska båtar ute till havs — på Östersjön, i Finska viken, på Nordsjön och eventuellt ännu längre bort. En natt hade ångaren Maria Gorthon, för tillfället ute på Biskayabukten ett telefonsamtal med Hälsingborg via Stavsnäs. Det gick utmärkt, vilket dock i viss mån berodde på lyckliga atmosfäriska förhållanden.
Telefoneringen över havet sker nämligen med hjälp av kortvåg, och det är en känd sak att sådan förbindelse kan utsättas för atmosfäriska och andra störningar. Så t. ex. brukar det ofta krångla just vid tiden för soluppgång eller solnedgång. Men :diet finns dock vissa möjligheter att kringgå även sådana beSvärlighetecr, t. ex. genom att lägga samtalen över annan station.

Stavsnäs radio för telefonering med
fartyg till sjöss nu i funktion.

Den nya Stavsnäs radio, som betjänar telefonering med. båtar på sjön, har ännu icke officiellt öppnats, och om det blir någon sådan högtidlighet torde ännu vara oavgjort. Men försöksdriften har pågått sedan någon tid tillbaka och har börjat gå riktigt bra.
Förutsättningen för sådan telefonförbindelse är emellertid, att vederbörande fartyg är utrustat med apparatur för ändamålet. Hittills har ett 40-tal svenska båtar sådan utrustnin bland dem Gotlandsbåtarna Gotland, Drotten, Visby och Hansa, Sveabåtarna Brynhild, Bele, Brage, Wirgo och Warun, en del fartyg tillhörande Hälsingborgs- och Giitie; borgsreclerier m. fl. S. J:s färjor mellan Trelleborg och Sassnitz skola också utbyta telegrafen mot telefon.
Alla samtal komma emellertid icke att förmedlas över Stavsnäs.’ Även Göteborg har en liknande anlägg• ning, som redan är i funktion, och under nästa år får Malmö sin station. Så småningom komma även Luleå och Härnösand att förses med stationer.
Stavsnäs radio hålles tills vidare normalt öppen mellan kl. 6 på morgonen och 10 på kvällen. Stationerna på fartygen ha som regel icke direkt betjäning för telefonringen, utan saken skötes av kaptenen eller någon styrman. I förbigående kan nämnas att privatperson, som begagnar sig av fartygs telefonanläggning, utom den ordinarie avgiften till telegrafstyrelsen kan avkrävas en 50-öring, som tillfaller rederiet.
Ordinarie avgiften är som sagt kr. 1,75 perioden i s. k. kustavgift, vartill kommer vanlig avgift för interurbant samtal inom telefonnätet på land. Mellan Stockholm och Stavsnäs är det emellertid ingen avgift, så samtal mellan Stockholm och fartyg på sjön betingar endast »kustavgiften».

Gotlandsbåtarna tekniskt väl rustade.
Till ovanstående uppgifter, loin Aftonbl. publicerar, förtjänar påpekas, att ett angenämt samarbete pågått sedan många år mellan telegrafverkets radiobyrå och Gotlandsbolaget, varvid telefoneringsförsök ägt r um mellan bolagets fartyg, Vaxholms och Tingstäde radiostationer. Man började med Hansa och sedermera utvidgades trafiken med Visby och Drotten för att kulminera med motorfartyget Gotland, som bolaget redan vid byggandet kostade på en modern anläggning för dubbeltelefonering, alltså för telefonering samtidigt i båda riktningarna. Nu har sedan landstationeal för telefonförbindelse flyttats från Dalarö till permanent förläggning vid Stavsnäs, ytterligare ett stort steg framåt tagits.
Svenska A.-B. Philips har ombord på ångaren Drotten utfört en del försök med alarmanordning för radion, varigenom ständig påpassning vid själva apparaterna icke är nödvändig. En högtalare har för ändamålet placerats på bryggan. Efter experimentens avslutande, då systemet , praktiskt utformats, har Gotlandsbolaget anskaffat samma system för sina fyra fartyg Gotland, Drotten, Visby och Hansa, och som här ovan skidras, kan man nu på de tider, fartygsstationen skall hållas öppen, komma i förbindelse med personer ombord från och till vilken rikstelefonapparat som helst.
I detta sammanhang kan förtjäna framhållas, att de nämnda fyra Gotlandsbåtarna numera också äro försedda med moderna radiopejlingsapparater av Agas tillverkning, och Visby hamn å sin sida har installerat en radiopejlingsfyr vid hamninloppet. Gotlandsbåtarna, böra därför nu kunna anses vara även tekniskt fullt så modernt utrustade som man kan begära. Utrustningen har också visat sig vara till god hjälp vid navigeringen och därigenom också för trafikens tidtabellsenliga upprätthållande, varuti Gotlandsbåtarna sedan gammalt, även före de radiotekniska förbättringarna, varit kända som Östersjöns mest framstående linjeångare.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 december 1937
N:r 302

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *