Gotlands trupper.

K. m:t har tilldelat Gotlands infanteriregemente 1,600 kr. från arméns musikfond till anskaffning och under., håll av musikmateriel m. m. under 1937-38.
— Till skrivmaterialier och expeditionsinventarier har Gotlands infante. riregemente för nästa budgetår erhållit 4,600 kr. och artillerikåren 2,700 kr.
— K. m:t har bifallit en ansökan från fanjunkaren vid Gotlands infanterikår O. B. Gellborn om att få komma i åtnjutande av förtidspension från den 1 juli. Även styckjunkaren vid Gotlands artillerikår K. Thimgren har fått rätt till avsked med förtidspension från den 1 juli. Båda söka som bekant arvodesbefattningar vid Gotlands trupper.
— Regeringen har bifallit kapten S. Palmis, Gotlands artillerikår, anhållan om inträde i till övergångsstat frivilligt överförd beställningshavares rättigheter och skyldigheter.
— K. m:t har förklarat, att förordnandet för styckjunkare A. Berg att tjänstgöra i arvodesbefattning skall gälla expeditionsunderofficerstjänst kvid Gotlands artillerikårs tyganstalt för tiden 1 juli 1937-7 juni 1938.
— K. m:t har avslagit en ansökan från officersaspiranten vid Gotlands infanterikår C. S. Peterson i Tumba att få börja tjänstgöra vid Gotlands infanteriregemente den 15 juni för att att sedan vid officersaspirantskolans början inrycka till tjänstgöring därstädes.
— Löjtnant Linnman, A. 7, skall under årets regementsövningar tjänstgöra vid I. 1.
— Semester har beviljats kapten von Zweigbergk, A. 7, tiden 11-27 d :s.
— Löjtnant Eveland och underlöjtnant Berner vid A. 7 ha inkallats tiden 18 juli-28 aug. för fullgörande av befäls- och repetitionsövning.
— På militärbefälhavarens befallning anordnas kockutbildning vid I. 18 under tiden 14-19 juni samt 6-9. 13 —15, 19-23 juli. Utbildningen ledes av regementsintendenten (stabsintendenten under juni månad) med biträde av köksföreståndaren I. 18 och furir Ahlqvist från A. 7. Som elever ha beordats ett underbefäl eller fast anställd menig från vardera 1-3 batterierna och 3 värnpliktiga (ej under juni) från vardera 1-3 batterierna A. 7 samt 4 värnpliktiga underbefäls-elever från livkompaniet och 3 utvalda yrkesmän från vardera 2-3 kompanierna I. 18.

Gotlands Allehanda
Lördagen 12 Juni 1937
Nr 133

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *