Gotlands trupper.

Chefen för intendenturkåren anmäler, att godkänd intendentsexamen avlagts av bl. a. löjtnanten vid Gotlands infanterikår Heijl.
— Tjänstledighet har beviljats kapten E. Lindeborg under tiden 6—27 d:s.
— Till reservofficersaspirant vid Gotlands infanterikår har antagits vpl. Ljungman, Norrbottens regemente.
— Officersaspiranten vid Gotlands infanterikår C. S. Peterson i Tumba anhåller hos k. m:t att få börja tjänstgöra vid Gotlands infanteriregemente den 15 juni för att sedan vid officersaspirantskolans början inrycka till tjänstgöring därstädes. Sökanden skulle ha börjat tjänstgöra vid skolan först den 16 febr. 1938 för att där fullgöra sin på grund av sjukdom avbrutna utbildning. Framställningen tillstyrkes av vederbörande militära chefer. (P.)
— Kaptenen i Gotlands artillerikår S. E. V. Palmi har hos k. m:t begärt avsked från frivillig övergångsstat den 1 juli, vilket tillstyrkes av vederbörande chefer. (P.)
— Förutom tidigare uppgivna officerare och underofficerare på övergångsstat, som inkallats för fullgörande av dem åliggande tjänstgöring vid infanterikåren, hava följande personal i reserven inkallats för tjänstgöring, nämligen löjtnanterna Sillen, Modin, Högberg, Ansen och Elf, underlöjtnanterna Holmbä,ck och Palmqvist samt sergeanterna Norgren, Hammarström, Malmisten och Classon, vilka alla tjänstgöra tiden 22 aug.-27 sept. Till tjänstgöring vid I 18 inrycka vidare den 22 aug. löjtnanterna i I 4:s reserv Kindberg och Hallendorff, underlöjtnanterna i samma reserv Danckwardt-Lillieström och Wallentin samt fänriken i samma reserv Törnblom. Dien 1 sept. inrycka vid regementet kaptenen i I 11, löjtnanten på övergångsstat vid regementet Wadensten och fanjunkaren i I 12, sergeanten på övergångsstat vid regementet Setterling.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 2 Juni 1937
Nr 124

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *