Gotlands trupper.

Majoren i armén, kaptenen i I 18:s reserv Fahlström har av chefen för östra arméfördelningen förordnats såsom befälhavare för Sotholms landstormsområde n:r 46 b för tiden 1 okt. 1937-30 sept. 1942.
— Eleverna i A. 7:s furirskola, förläggas och förplägas den 26-30 d:s vid bevakningsstyrkan i Tingstäde.
— Avsked från och med den 15 d:s har beviljats volontärerna vid A. 7 16/2 Olofsson och 43/2 Engström.
— De värnpliktiga från Gotlands rullföringsområden, tillhörande 1936 års klass, som uttagits till linjetjänst vid infanteriet, inrycka den 21 maj vid I. 18 till första tjänstgöring och första repetitionsövning i en följd med tillsammans 115 dagar.
Underlöjtnanten i Livgrenadjär. regementets reserv E. G. DanckwardtLillieström, Uppsala, anhåller hos k. m:t att bli antagen till officersaspirant vid Gotlands infanterikår och kommenderas till 1937-39 års officerskurs vid krigsskolan, vilket tillstyrkes av vederbörande militära myndigheter. (P)

Gotlands Allehanda
Fredagen 16 April 1937
Nr 86

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *