Gotlands nationalbevärings

kvinnoförbund har i dag hållit ordinarie årsmöte å lottornas lokal under ordförandeskap av grevinnan Ebba Hamilton, som först hälsade ombuden välkomna och speciellt erinrade om den stora flygövning, som skall gå av stapeln i september, då lottorna skola ombesörja telefontjänsten. Tal. ville därför särskilt uppmana de närvarande att genomgå kurser i telefontjänst. Tal. tackade vidare för det nitiska arbete, som under året nedlagts.
A v årsberättelsen framgick, att förbundet den 8-12 juni anordnat en kokvagnskurs på Visborgs slätt, i vilka deltogo sju lottor, därav fem från Visbyföreningen och två från mellersta föreningen. Kurs i gasskydd anordnades den 21-25 febr., i vilken deltogo 89 lottor, 24 från Visby föreningen, 10 från Vestkinde, 2 från norra, 2 från södra samt en från Mellersta föreningen. Såväl mellersta som norra föreningarna ha tillsammans med Röda korset anordnat sjukvårdskurser.
Förbundets medlemsantal utgjorde vid årets slut 377 med en ökning på 20 medlemmar.
Inkomster och utgifter balanserade på kr. 5,544: 90 och behållningen har under 1936 ökats med kr. 1,364:74.
Ansvarsfrihet beviljades.
Föreningarnas avgifter till förbundet bestämdes till samma som tidigare.
Till förbundsordförande omvaldes fru Ebba Hamilton, och till vice förbundsordförande fru Anna Linde. Till styrelseledamöter omvaldes fruarna Hildur Löf, som är förbundsstyrelsens ordförande, Anna Linde, Agnes Dassow, kassör, Blenda Lindström, Lillie Dahlgren samt ordförandena i de olika lokalföreningarna. Suppleanter blevo fruarna Inga Hedengren och Lola Jacobsson samt fröken Märta Wessman.
Till revisorerna utsågos fruarna Agnes Dahlbäck och Elisabeth Ihre med fru Hanna Hedström och frök. Cissi Bachér som suppleanter.
Ombud vid centralförbundets årsmöte i Borås 22-23 maj blev fru Hildur Löf med fru Marja Lantz som ersättare.
Till ombud vid föreningen Gotlanda nationalbevärings årsmöte valdes fruarna Hamilton, Löf, Linde, Molin, Dahlgren och Lindström.
Till reservfonden avsattes slutligen 200 kr.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 15 April 1937
Nr 85

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *