Gotlands läns barnavårdsförbund

har i dag haft sitt ordinarie årsmöte å Stadshotellets terrass under landshövding A. E. Rodhes ordförandeskap. Ett 40-tal deltagare voro närvarande.
Landshövdingen erinrade om, att förbundets verksamhet fortsatt efter ungefärligen samma linjer som föregående år, och han uttalade en förhoppning om, att förtroendet hos barnavårdsnämderna ute i bygderna vuxit för förbundet och dess organisation samt att man insett att förbundet kan vara till stor hjälp för nämderna.
F. n. äro 55 nämder anslutna till förbundet, vadan det tyvärr ännu fattas en del. Detta kan möjligen till viss del bero på, att man i vissa kommuner ej behöver taga förbundets hjälp i anspråk. Tal. ville emellertid uppmana de barnavårdsnämden, som ännu icke gått in i förbundet att göra detta — de 5 kr., som avgiften kostar bör ju icke verka avskräckande — ty vi behöva alla stödja och hjälpa varandra. Det är en stor uppgift, som åligger barnavårdsnämderna genom att verka moraliskt och fysiskt stödjande. Man märker tyvärr ibland, att barnavårdsnämden tveka om de skola ingripa eller ej på grund av att de finna det obehagligt på något sätt, men de böra givetvis gripa iri i de fall, där det verkligen behövs. Det är ju ett viktigt material, barnen, det är ju dessa som skola komma efter oss, och ur såväl allmän som ekonomisk synpunkt är det en god och förståndig gärning att taga hand om dem i unga år, gripa in för att hjälpa och rätta till, så att samhället när barnen bli äldre ej skall behöva ha några bekymmer med ekonomiska utlägg m. m.
I fortsättningen av sitt anförande ville tal. påpeka tuberkulosens utbredning bland barnen här på Gotland och kampen däremot. F. n. vårdas mellan 40-50 barn på Rävlanda sanatorium (utanför Göteborg). Tal. meddelade, att Nationalföreningen mot tuberkulos med anledning av tuberkulosens utbredning här på Gotland såsom ett extra anslag beviljat ett belo p av 10,000 kr. årligen under fem år från och med nästa år att användas just till läkarundersökningar av skolbarn och andra lämpliga åtgärder. Det är glädjande, att man insett vårt svåra läge härnere, sade talaren.
Landshövdingen förklarade därpå mötet öppnat, och man övergick till föredragning av styrelse- och revisionsberättelserna, varefter ansvarsfrihet beviljades.
ga Åtgärder. Det är glädjande, att man insett vårt svåra läge härnere, sade talaren.
Landshövdingen förklarade därpå mötet öppnat, och man övergick till föredragning av styrelse- och revisionsberättelserna, varefter ansvarsfrihet beviljades.
Ur berättelsen inhämtades bl. a., att barnavårdsombudet har anlitats av 20 barnavårdsnämden i ett 40-tal fall. För placering ha 53 barn anmälts av barnavårdsnämd, 6 av dispensären och 7 av enskilda. 34 hem ha anmält sig villiga att emottaga fosterbarn. 22 barn ha överlämnats till upptagningshem för äldre barn, 8 barn samt 3 mödrar med späda barn ha överlämnats till spädbarnshemmet. Tre barn ha lämnats för specialvård, 9 barn ha överlämnats direkt till fosterhem och 14 barn ha överlämnats från upptagningshem till fosterhem. 15 barn ha åter fått komma till sina föräldrar. Fosterhemsförmedlingen har under året skötts av fru Kerstin Carlson, vilken tjänstgjort som barnavårdsombud och även stått barnavårdsnämderna till förfogande med upplysningar i frågor rörande deras verksamhet. Fosterhemsförmedlingen har även under år 1936 samarbetat med övriga institutioner i länet, som arbeta med barnavård.
Hela fosterhemsinventeringen har omfattat 91 kommuner med 319 fosterhem och 365 fosterbarn.
Till förbundet äro anslutna 55 barnavårdsnämden, därav två nytillkomna, samt 11 enskilda personer.
Till styrelseledamöter — landshövdingen är som bekant självskriven ordförande — omvaldes landshövdingskan Gertrud Rodhe, komminister Nils Öberg, fru Anna Westring, rektor Albin Åkesson, Klintehamn, folkskollärare H. Stengård, Linde, provinsialläkare K. R. Bergstrand, Slite, och nämdeman K. V. Palmqvist, Bomarve i Vall.
Suppleanter blevo som förut fruarna Karin Lundahl, Visby, och Marja Lantz, Rute, samt kyrkoherde Ernst Hejneman, Alva, och lantbrukare Reinh. Kahlström, L:a Atlings, Atlingbo.
Till revisorer omvaldes likaledes löjtnant R. Thomsson och kyrkoherde Björkqvist, Hablingbo, med fru Regina Melin, Visby, och folkskoll. O. Bolin, Stenkyrka, som ersättare.
Ordet överlämnades därefter till dr Nils Carlson, som i ett instruktivt anförande belyste en del frågor inom sexualitetens område, som de unga kunna råka ut för och som såväl barnavårdsnämder som föräldrar och uppfostrare i allmänhet böra ha ett vaksamt öga för.
Efter föredraget utspann sig en kortare diskussion.
Landshövdingen påtalade därvid bl. a. det i föredraget antydda dansbaneeländet och framhöll, att det givetvis skulle vara bra om dansbanorna komme bort, men tal. trodde då, att man skulle söka andra uttryck för nöjeslystnaden, som kanske icke vore bättre. Vad kontrollen beträffar ha vi försökt, sade tal. bl. a., att begränsa tiden och anställa ordningsvakter. Att inskränka på antalet dansbanor skulle väl knappast löna sig, ty med de kommunikationsmedel som nu stå till buds, så avskräcka inte avstånden. Dansbanorna skulle gärna kunna ligga vid allmän väg, varigenom det kan bli en viss kontroll, men de som bo i närheten vilja inte gärna ha dansbanorna in på knutarna. Det är ett svårt problem detta med dansbanorna, och det är inte så lätt att ta bort dem. Man kan ej förbjuda ungdomen allt nöjesliv på landsbygden, ty då skulle våra jordbrukare få ännu svårare med att anskaffa arbetshjälp. Här kunna dock barnavårdsnämderna ute i kommunerna gripa in genom att t. ex. se till ordningen. Landshövdingen erinrade även om den överenskommelse, som tidningarna här för några år sedan gjorde, om att icke taga emot annonser om dans, som tidningarna en tid vimlade av.
Efter inlägg av kyrkoherdarna Henning Björkqvist i Hablingbo och Ernst Hejneman i Alva, landshövdingskan Rodhe, lantbr. Reinh. Kahlström, Atlingbo, folkskollärare Rud. Blomqvist, Lojsta, och landshövdingen, av vilka hr Kahlström framkastade lämpligheten av anslag på dansbanorna, vilka skulle uppmana ungdomarna att iakttaga ordning och skick, medan landshövdingen upplyste om, att i en församling kyrkoherden brukade visade sig vid dansbanan, och att de äldre i socknen ofta sutto och tittade på — såvida de ej rentav själva togo sig en svängom — varigenom ungdomen fick mera kontroll över sig, som inte till skada.
Efter det diskussionen i ämnet förklarats avslutad överlämnades ordet till landshövdingskan Rodhe, som bl. a. meddelade, att av de 25,000 kr., som arvsfonden utdelat till barnavårdsverksamhet, 500 kr. kommit på Gotlandsförbundets lott. Genom medlen har, efter de direktiv man fått, 30 spädbarnsutstyrslar förfärdigats härstädes, vilka utdelas gratis till fattiga mödrar. Just nu ligga 30 sådana spädbarnsutstyrslar färdiga på Skyddsföreningen, och den som vill ha en dylik utstyrsel har att vända sig till fru Kerstin Carlson, som därvid mot kvitto utlämnar plaggen. Man hoppas att även nästa år erhålla medel till ett 30-tal spädbarnsutstyrslar.
Till sist lämnade sekreteraren en redogörelse för de kurser i barnavård o. dyl., som varit anordnade på norra Gotland, och meddelade, att liknande kurser komma att anordnas på södra Gotland nästa år.
Föredragningslistan var därefter genomgången och mötet förklarades avslutat, varpå man gemensamt intog kaffe i rotundan.

Gotlands Allehanda
Lördagen 5 Juni 1937
Nr 127

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *