Gotlands järnvägsaktiebolag

har i dag på middagen hållit sin ordinarie bolagsstämma å handelskammarens lokal härstädes. Stämman öppnades av styrelsens ordförande, konsul Carl E. Ekman, som därefter utsågs att leda dagens förhandlingar.
Vid stämman voro 8,633 aktier representerade.
Styrelsens, revisorernas och trafikchefens berättelser förelågo i tryck. Bolagsstämman fastställde balansräkningen, beviljade styrelsen ansvarsfrihet och beslöt att av de medel, som stodo till stämmans förfogande, kr. 399,950: 31, skulle till aktieägarna utdelas 3 proc. med 45,297 kr., varjämte till understödsfonden avsättes 1,000 kr. och återstoden, kr. 353,653: 31, överföres till 1937 års vinst- och förlusträkning.
Till ledamöter i styrelsen för två år omvaldes konsulerna C. I. Solmodin och C. G. Björkander med nämdeman Carl Berg, Norrvange i Lärbro, och bankdir. Malte Wiman som suppleanter för ett år, båda omvalda.
Till revisorer omvaldes major G. Silvårs och fru Hermanna Jansson samt nyvaldes länsjägmästare Ragnar Melin med bankdir. Henrik Ihre, omvald, och disp. T. Lindman, Roma, nyvald, som suppleanter.

Gotlands Allehanda
Måndagen 19 April 1937
Nr 88

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *