Genom exekutiv auktion,

som förrättas här å landskansliet tisdagen den 22 juni 1937 klockan 1 e. m. komma att i den ordning, som i utsökningslagen stadgas, till försäljning utbjudas de för Karl Forslund senast lagfarna fastigheterna 3/8 mantal Tjälder 113 samt Viker. 124, avstyckad från Viker. 121, i Boge socken.
Fastigheten Tjälder 118, som är belägen vid allmänna vägen Slite—Gothem 10 km. från Slite hamn, järnvägsstation och mejeri, 7 km. från Boge kyrka och 5 km. från skola, omfattar en areal av 113,2670 hektar, varav 25,2290 hektar åker, 74,6430 hektar skogsmark, 9,9400 hektar ängsmark samt 3,4550 hektar odlingsmark och impediment. Skogsmarken, å vilken finnes tillväxande ungskog, saknar avverkningsbar skog. Å denna fastighet finnas följande byggnader uppförda:
1.) Mangårdsbyggnad av murad kalksten under tegeltak, innehållande å nedre botten 3 rum, skafferi och kök, ä andra våningen 3 rum och kök samt oinredd vindsvåning.
2.) Flygelbyggnad av murad kalksten samt vind under tegeltak, inrymmande 2 drängkammare och brygghus.
3.) Magasinsbyggnad av murad kalksten under tak av dels tegel, dels spån, inredd till källarvåning samt magasinsvåning och vind.
4.) Svinhus av murad kalksten under spåntak, inrymmande 2 svinstior och hönshus med cementerade golv. Vid gaveln finnes tillbyggt hemlighus av bräder.
5.) Vagnsskjul av bräder under tak av stav, inrymmande vagnbod och gammalt stall.
6.) Motorhus av bräder under spåntak.
7.) Ladugårdsbyggnad av murad kalksten under spåntak, inredd till 2 fårhus, kostall med plats för 14 klavbundna djur, häststall med 8 spiltor och foderrum. över hela byggnaden finnes höloft.
8.) Lada av trä och delvis murad kalksten under spåntak.
9.) Tröskhus av murad kalksten under spåntak.
10.) Vedbod av bräder under spåntak, inrymmande kvarnhus, stall, vedbod och snickarebod.
11.) Gåshus av bräder.
12.) Såghus av bräder under spåntak.
Byggnaderna under 1-2 samt 5-9 befinna sig i dåligt skick.
Till fastigheten hör större fruktträdgård med ett flertal gamla frukt- och bärträd.
Fastigheten Vikars 124, som ligger i sambruk med Tjälder 118, är belä gen på ett avstånd av 1 km. från sistnämnda fastighet mot Boge kyrka samt omfattar en areal av 21,3280 hektar. Fastigheten, som uteslutande utgöres av skogsmark utan avverkningsbar skog, är obebyggd.
Fastigheterna hava saluvärderats, Tjälder 118 till 16,000 kronor samt Vikars 124 till 2,500 kronor.
Den som har fordran, för vilken fastigheterna häfta eller för vilken han eljest äger njuta betalning ur köpeskillingen, eller har annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.
Visby i landskansliet den 12 maj 1937.
A. E. Rodhe.
Richard Laurin.

Gotlands Allehanda
Lördagen 5 Juni 1937
Nr 127

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *