Geiste, myrs dikningsföretag.

Från ordföranden i styrelsen för Geiste myrs dikningsföretag av år 1935 i Hejde socken har till lantbruksstyrelsen inkommit ansökan om statsbidrag och lån för företagets utförande enligt av lantbruksingenjören G. Wadman upprättat förslag
med de ändringar Söderbygdens vattendomstol föreskrivit. Vid granskningen av handlingarna i ärendet har styrelsen funnit, att i handläggningen av syneförrättningen bitr, för, rättningsmannen deltagit, varjämte dennes arvode enligt vid förrättningen avlämnad arvodesräkning upptagits bland de kostnader för företaget, vartill statsunderstöd har sökts.
Då av arvodesräkningen ej framgår, i vad mån bestämmelserna om gottgörelse åt synemän vid vissa syneförrättningar legat till grund för arvodets utmätande, synes det styrelsen kunna ifrågasättas, om ej arvodet överstiger vad enligt lag rätteligen bort debiteras, varför styrelsen nu beslutat påkalla väg- och vattenbyggnadsstyrelsens granskning av nämda debitering. (P)

Gotlands Allehanda
Fredagen 11 Juni 1937
Nr 132

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *