Frikretsområdet i Ekeby ändras ej?

Telegrafstyrelsen avstyrker en framställning av hr Oskar Smedberg, Ekeby, om ändring i frikretsområdet för Gotlands Ekeby växelstation.
I allmänhet utgöres frikretsen av ett område inom en cirkel, vars medelpunkt förlägges till stationen. Undantag därifrån kan dock förekomma, när abonnenternas belägenhet i förhållande till stationen är sådan att en mindre förskjutning av frikretsområdet medför att flera abonnenter än eljest komma i åtnjutande av frikretsens förmåner.
föreliggande fall har i sådant syfte skett en förskjutning av frikretsens område, i det att centrum flyttats från stationen c:a 400 m. åt väster, vid vägskälet vid Ekeby kyrka. Därigenom har klaganden erhållit omkring 400 m. längre ledningar till frikretsgränsen, varför inträdesavgiften höjts från kr. 7: 50 till 45 kr. och kvartalsavgiften från kr. 0: 35 till 2: 10. Då frikretsen emellertid förlagts till det område, som är lämpligast för övervägande antalet abonnenter, avstyrker telegrafstyrelsen hr Smedbergs framställning om ändring av frikretsgränsen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 december 1937
N:r 302

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *