Folkpartiets ungdom på Gotland

var i går till ett antal av omkring 50 samlade till kamratmöte å Varvsholm, Klintehamn. Det var en hurtig, intresserad ungdomsskara, företrädesvis söder ifrån men även från Visby och socknarna kring Klintehamn, som därvid mötte upp till detta första möte i sitt slag.
Vid 3-tiden hälsades deltagarna välkomna av Hemse-klubbens ordf. Herman Larsson, vilken erinrade om F. P. U:s inplanterande på Gotland, och hoppades att detta möte skulle leda till dess fortsatta utbredande här.
Sedan unisont sjungits ”Var välkommen envar under ungdomens tak”, lämnades ordet till redaktör Herman Cederblad, som på ett utmärkt och intressant sätt koncentrerade sitt föredrag kring ämnet ”Frihet, humanism, demokrati”. Tal framhöll hurusom dessa tre yttringar äro oskiljaktiga, huru vi böra slå vakt kring vår frihet, såväl den yttre som den inre. Men friheten bör humaniseras, och den finner sitt bästa uttryck i orden: ”Allt vad I valen att människorna skola göra eder, det göra vi ock dem”. Tal. uttryckte sin glädje över att tillhöra ett parti som har humanism till livsåskådning. Till sist framhölls hurusom en stark demokrati är frihetens och humanismens bästa värn såväl utåt som inåt och folkpartiet är i vårt land demokratiens bästa stöd. —Tal slöt med att föredra en av honom själv författad dikt över det angivna ämnet, samt avtackades med kraftiga applåder.
Sedan man unisont sjungit Lundegårds ”Fosterlandet”, deklamerade redaktör Cederblad Frödings ”Salomos insegel”, Per Silvéns ””S:t Olofs märke” och sin egen ”Den yttersta grunden”. Härefter samlades man omkring det dukade kaffebordet på pensionatet, och man drack sitt eftermiddagskaffe under gemytlig stämning.
Då man sedan ånyo samlades, var detta till rådslag. Bokhandl. Hans Pettersson, Visby, inledde frågan om lämpligaste sättet för F. P. U:s utbredande på Gotland och uttalade önskemålet att ytterligare någon eller några avdelningar kunde bildas, och att sedan en länsorganisation kunde konstitueras. Efter en stunds diskussion beslöt mötet tillsätta en kommittk, som skulle föra organisationsfrågan framåt, göra förundersökningar och bilda avdelningar där så är möjligt. I kommittén insattes bokhandl. Hans Pettersson, Visby, samt lantbrukarna John Runfelt, Atlingbo, och Herman Larsson, Garda.
Härefter fingo deltagarna ägna sig åt bad, varpkastning m. m., tills man omsider skildes åt.
P. G.

Gotlands Allehanda
Måndagen 14 Juni 1937
Nr 134

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *