Flygfält vid Visby för 3/4 miljon?

Två förslag till landningsplats utarbetade.
Arbetslöshetskommissionen har nu slutfört sin undersökning rörande förläggande till Visby av ett såsom statligt reservarbete utfört flyglandningsfält. Kommissionen framlägger två förslag, det ena med en landningsyta av 650 m. diameter och det andra med en diameter av 1,000 m. och kostnadsberäknade till 366,000 resp. 784,000 kr. Med hänsyn emellertid till arbetslöshetens f. n. ringa omfattning å ön synes arbetets utförande såsom statligt reservarbete icke nu påkallat.
Gotlands Allehandas stockholmsredaktion lämnar här nedan ett uttömmande referat av kommissionens nu till socialministern ingivna utlåtande.
I december 1935 besiktigades det av Svenska luftfartsförbundet föreslagna området av kommissionens arbetschef, majoren Jonsson, ävensom av landshövdingen och militärbefälhavaren samt representanter för bl. a. flygstyrelsen, Aerotransport och Vis- by stad. Det framkom därvid, att om ett flygfält skulle förläggas på den plats, som föreslagits, mycket stora kvantiteter jord måste påföras för erhållande av tillräckligt tjockt jordlager ovanpå berget, vilket låg strax under marknivån, enär gräsmattan eljest skulle fullständigt uttorka den torra årstiden. Anskaffningen av dessa jordmassor kommo emellertid att draga högst betydande kostnader enbart för transporter av massorna till området.
Ett förslag framställdes emellertid om flygfältets förläggande till ett område närmare staden på öppen åkerjord i närheten av Bingers kvarn. Detta besiktigades och föreföll de närvarande vara mera lämpat för ändamålet än det tidigare föreslagna området. Stadens representanter ställde även i utsikt att staden skulle ombesörja erforderliga terrängundersökningar. Den mark, varå flygfältet enligt detta förslag skulle förläggas, tillhör dels domänstyrelsen, dels enskilda personer.
För landningsfältets användande för trafikflygplan behöver detsamma enndast ha en diameter av 650 m.
Från militärmyndigheterna har emellertid framställts en önskan, att förslag och kostnadsberäkningar uppgöres för fältets utförrande med en diameter av 1,000 m., då dylik storlek på fältet erfordras, för att detsamma skall kunna användas som landningsplats för tunga bombflygplan.
Kommissionens nu verkställda beräkningar avse detta sistnämda område. I kostnadsberäkningarna har icke medtagits någon post för marklösen, enär det förutsatts, att staden skulle helt svara för dylika kostnader, i den mån mark icke av staten (domänverket) kostnadsfritt ställes till förfogande. Jordarten å området har befunnits vara av sådan beskaffenhet att speciellt tät dränering måste verkställas för fältets användande till landningsplats. Kommissionen har därför tillkallat lantbruksingenjören i Gotlands län G. bladman såsom sakkunnig på detta område. Denne har upprättat förslag till dränering jämte kostnadsberäkning, varjämte Visby stads elverk utarbetat kostnadsberäkning för erforderlig flyttning av elektriska ledningar och telegrafstyrelsen beräknat kostnaderna för flyttning och nedläggning i kabel av telefonledningar å området.

A. K. tar ej arbetet — för ringa arbetslöshet.
Arbetslösheten i landet har väsentligt minskat, sedan kommissionen i november 1935 avgav sitt senaste utlåtande i ärendet. Med hänsyn till den därav motiverade minskningen av de statliga reservarbetenas omfattning synes nu ifrågavarande arbetes utförande såsom statligt reservarbete för närvarande icke påkallat.
Kommissionens utlåtande slutar med följande: Under hänvisning till vad kommissionen i ovannämda utlåtande i nov. 1935 anfört rörande förslag om företagets utförande såsom statskommunalt reservarbete för Visby stad samt angående förbehåll åt staden av rätt att till företaget, därest detsamma utföres såsom statligt reservarbete, få hänvisa visst antal hjälpsökande får kommissionen meddela, att arbetslösheten i Visby icke undergått någon förändring till det sämre i jämförelse med förhållandena vid tiden för nämda utlåtandes avgivande. Förutom Visby stad står av kommunerna inom Gotlands län för närvarande allenast Slite köping i rapportförbindelse med kommissionen. Antalet hjälpsökande arbetslösa i köpingen vid slutet av april månad detta år uppgick till 1 och vid utgången av maj månad fanns icke någon hjälpsökande arbetslös anmäld hos köpingens arbetslöshetskommitté.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 16 Juni 1937
Nr 136

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *