Domkyrkan behöver grundlig översyn.

Domkyrkosysslomannen, pastor Josef Hoffman, har till domkapitlet inkommit med en utredning ang. under de närmaste åren behövliga reparationer av Visby domkyrka.
Han framhåller därvid bl. a., att sedan den stora restaureringen på 1890-talet ingen mera allmän besiktning av kyrkan verkställts. Därför torde det vara nödvändigt att domkyrkan i sin helhet underkastas en noggrann besiktning och om det därvid skulle visa sig behövligt en mera omfattande reparation av kyrkan kommer till stånd. Sysslomannen fäster uppmärksamheten på åtskilliga arbeten som behöva vidtagas. Han påpekar bl. a. behovet av vissa takpåläggningar samt att all blyplåtbeläggning behöver helt omläggas. I stället för blyplåt ifrågasätter han möjligheten av omläggning med kopparplåt, som enligt sysslomannen torde vara att föredra även i vissa andra närmare angivna fall. Vidare bör undersökas i hur hög grad den träornamentik som utvändigt pryder de båda östra tornen är angripen av röta. Även blyinfattningen i kyrkans fönster är i behov av omläggning. Sysslomannen diskuterar också det vanliga fönsterglasets utbytande mot s. k. katedralglas, men påpekar att denna fråga torde kräva ett noggrant övervägande särskilt med tanke på ljusförhållandena i domkyrkan samt med tanke på huruvida en sådan förändring kan göras med bibehållande av kyrkans enhetliga ålderdomliga prägel. En detalj, som bör bli föremål för en noggrann undersökning, är väggpartiet i korets nordöstra hörn, liksom en börjande sprickbildning i östra ytterväggen ovanför mellersta korfönstret samt invändigt i korets tak. Skulle en undersökning ådagalägga att takets stora tyngd kan vara en bidragande orsak till denna och andra sprickbildningar, bör detta påskynda hela takets omläggning, emedan därigenom takets tyngd avsevärt minskas. Sedan detta skett torde det vara nödvändigt med en noggrann invändig översyn av hela kyrkan med åtföljande borttagning av fuktfläckar och väggarnas rengöring.
Domkyrkosysslomannen hemställer slutligen att åt arkitekt måtte uppdragas, att besiktiga kyrkan och avge vederbörlig berättelse härom.

Gotlands Allehanda
Lördagen 12 Juni 1937
Nr 133

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *