De gotländska lanthamnarna.

Kommerskollegii taxeförslag framlagt.
Stockhom, 2 dec. (Press.) Kommerskollegiet har underställt k. m:t förslag till taxa å hamnavgifter i Visby och de gotländska allmänna lanthamnarna samt de statsunderstödda fiskehamnarna i Ljugarn och Västergarn. Kollegiet hemställer om fastställelse å ingivna förslag med däri av kollegiet företagna ändringar att gälla från 1 januari 1938 intill utgången av år 1942. Samtidigt har kollegiet för fastställelse överlämnat förslag till taxa å avgifter för Ruta hamn, varvid kollegiet hemställer om medgivande för a/b Ruteverken att för fartyg, som för bolagets rörelse anlöpa hamnen, under åren 1938-1942 uppbära hamnavgifter i enlighet med den för år 1933 fastställda taxan.
likhet med vad fallet var då synes även nu böra föreskrivas, att taxan skall kungöras på föreskrivet sätt.

Hamnarbeten för 870,000 kr.
I såväl Visby som lanthamnarna planeras omfattande arbeten under de närmaste åren, erinrar kollegiet, kostnaderna härför ha för Visbys del beräknats till 670,000 kr. Beträffande lanthamnarna har hamntaxekommitt&I framhållit, att ett flertal välbehövliga hamnarbeten under den senaste femårsperioden av olika anledningar fått anstå. Vidare uppskov med dessa arbeten anses nu icke kunna ifrågakomma. Kommittén erinrar om, att hamnarna äro belägna vid öppna havet eller eljest med utsatt läge vid oskyddade havsvikar, vilket medför särskilda risker och nödvändiggör skyddsarbeten av olika slag. Verk, ställda summariska överslagsberäkningar visa, att en del av de planerade arbetena komma att draga en sammanlagd kostnad av 730,000 kr. Vad särskilt beträffar Slita hamn, som under den senaste femårsperioden haft ett betydande inkomstöverskott, lär på grund av utvidgning av cementfabriken där kunna komma att erfordras tonnage av annan storleksordning än tidigare, vilket för hamnen kan komma att föranleda väsentliga kostnader för förbättringsarbeten utöver dem, som ingå i nämnda belopp.
Under dessa förhållanden har kollegiet, ehuru vissa avgiftssatser i den föreslagna taxan äro höga jämförda med motsvarande avgifter i hamnarna på fastlandet, icke ansett sig bära annat än i något undantagsfall föreslå nedsättning av de i hamntaxeförslaget upptagna avgifterna. Kollegiet kan även i övrigt i stort sett godtaga det framlagda förslaget till gemensam taxa för Visby och lanthamnarna.
Beträffande mot taxeförslagen framställda erinringar finner kollegiet det av stadsfullmäktige tillstyrkta ändringsförslaget ifråga av om avgifterna för fisk böra vinna beaktande. Vidare anser kollegiet, att positionen trävaror bör undergå sådan ändring, att även bilade ”trävaror” hänföras dit. Don av kommunalfullmäktige i Slite föreslagna nedsättningen av avgiften för monteringsfärdiga trähus finner sig kollegiet ej böra förorda bl. a. av det skälet att avgiften för faner, parkettstav, plywood och träfiberplattor, vilka varuslag torde kunna ingå som råmaterial i de monteringsfärdiga trähusen, i taxeförslaget är upptagen till 40 öre per 100 kg. eller samma belopp, som avgiften för trähusen ifråga.
Vad beträffar den föreslagna bestämmelsen om höjning av avgiften för fartyg, då på grund av ishinder isbrytarhjälp eller andra åtgärder äro nödvändiga för hamnens öppethållande, lär den enligt vad under hand upplysts vara av betydelse allenast för hamnarna i Slite och Bursgvik och föranleder ingen erinran från kollegii sida. Hamntaxan för Kylley har alltsedan år 1916 på grund av särskilda förklaringar icke varit tillämplig på fartyg, som för Vallevikens cementfabriks rörelse anlöpt Rute hamn, eller å de varor, som för bolagets räkning där lastats och lossats. A/b Ruteverken, som nu övertagit Vallevikens tillverkning, har hemställt om fortsatt befrielse från hamnavgifter till Kylleys hamn för fartyg, som anlöpa Rute hamn, ävensom för varor, som lastas eller lossas där, ävensom om förnyelse av gällande taxa för Rute. Då befrielse i vissa fall från hamnavgifter i Kylley fortfarande synes böra åtnjutas för fartyg och varor i Rute hamn, anser kollegiet lämpligt, att stadgande härom intages. i taxan för Visby och labthamnarna.

Fiskehamnstaxorna.
Taxor för fiskehamnarna i Ljugarn och Västergarn synas kollegiet böra fastställas i huvudsaklig överensstämmelse med taxeförslagen för Gnisvärd och Herrevik, bortsett från varutariffen, som bör upptaga de av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen förordade avgifterna för fisk men i övrigt synas böra erhålla en kortare avfattning. I anledning av att lantbruksstyrelsen beträffande vissa andra fiskehamnar på Gotland och i södra Sverige förordat en sänkning_av årsavgiften för sumpar sålunda, att grundavgiften skulle utgå för sumpar med en yta t. o. m. 3 kvm i stället för 1 kvm, synas avgifter för sumpar böra upptagas även i ifrågavarande taxor. Kollegii ändringar och de framlagda taxeförslagen överensstämma sinsemellan utom vad beträffar årsavgifterna samt bestämmelserna rörande vissa avgifter för icke föreningsmedlem ävensom därutinnan, att i förslaget för Västergarn intagits bestämmelse om avgiftsbefrielse för fartyg, som disponeras av ägarna till viss fastighet. Från de av k. m:t fastställda standardtaxorna för statens fiskehamnar i Malmöhus län avvika de nu föreslagna, bortsett från varutariffen, i följande hänseende. Avgifterna för fartyg av 9 tons nettodräktighet eller därutöver ha i enlighet med väg- och vattenbyggnadsstyrelsens förslag sänkts för att närmare överensstämma med motsvarande avgifter i förslaget till taxa för Visby och lanthamnarna. Vidare ha införts bestämmelser rörande avgiftsbefrielse resplindring för fartyg, som ankommer från eller avgår till intilliggande lanthamn resp. annan gotländsk hamn. Motsvarande bestämmelser återfinnas i förslaget för Visby och lanthamnarna. Årsavgifterna ha i taxeförslaget upptagits till i vissa fall andra belopp än de i fiskehamnarna brukliga. Slutligen ha intagits bestämmelser om båtlagsavgif ter och avgifter för icke föreningsmedlemmar.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 2 December 1937
N:r 280

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *