Dåligt med sparsamheten vid hästutställningen?

Gotlands hästavels- och hingstägare-förening har hos lantbruksstyrelsen begärt utverkande av statsanslag med 2.000 kr. till täckande av föreningens förluster på den under 1936 i Visby anordnade utställningen av ardennerhästar. Styrelsen föreslår nu hos k. m :t att föreningen beviljas ett statsunderstöd av 1,000 kr. för ändamålet, under villkor att föreningen själv gäldar återstoden av förlusten ifråga. Av den vid framställningen fogade ekonomiska redogörelsen för utställningen framgår, att utgiftssumman för biljettförsäljning och expenser etc., dagtraktamenten till och resekostnader för bestyrelsen ävensom för representation uppgått till ett belopp av ej mindre än 2.471 kr., vilket belopp, därest nödig sparsamhet iakttagits enligt styrelsens mening torde ha kunnat i väsentlig mån nedbringas. Styrelsen anser därför att statsunderstöd ej bör beviljas föreningen med högre belopp än 1,000 kronor. (P.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen 10 Juni 1937
Nr 131

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *