Årsavslutning i Hemse.

Folkhögskolan och lantmannaskolan, i Hemse hade i går årsavslutning för vinterkursen 1936-37 i närvaro av landshövdingeparet samt ett stort antal av elevernas föräldrar och målsmän.
Årsavslutningen inleddes kl. 11 f. m. med förhör i en del läroämnen, vilka förhör pågingo en timmes tid med undantag för några minuten rast. Kl. 12,15 samlades man i gymnastiksalen, där gymnastikuppvisning under hr Sven Frehses ledning hölls och därefter gavs en halvtimmes musik- och sånguppvisning.
Avslutningshögtidligheten ägde rum vid halv 2-tiden och förrättades av landshövding Rodhe. I Barnhand därmed utdelade landshövdingskan en del priser, som av eleverna erövrats vid tidigare under skolåret hållna tävlingar.
Rektor Bertil Nordlander erinrade ett anförande bl. a. om, att i och med denna årskurs den 61:a i ordningen avslutas vid folkhögskolan och den 50:e vid lantmannaskolan, För lantmannaskolans del var det alltså ett jubileum. Tal lämnade i anledning härav en översikt över skolans utveckling, hur densamma uppkommit ur folkhögskolan o. s. v. År 1885 bildades en andra årskurs, vilken två år senare kom att benämnas lantmannaskolan. I början var den enda skillnaden mellan de båda skolorna endast att det var specialutbildning i lanthushållning i lantmannaskolan, men etterhand blev det ren yrkesutbildning för jordbruket. Enligt stadgarna böra skolorna även ha praktiskt jordbruk, men denna tanke har ännu ej förverkligats. Emellertid har åtgärder vidtagits i den riktningen, det att år 1921 inköptes en del jord och k 1936 ytterligare jord, var! för det är möjligt, att praktisk jordbruksundervisning vid sidan av den teoretiska utbildningen snart är realiserad. I fortsättningen närode rektor även om invigningen av gymnastiksalen den 17 juli 1927 in. in. Ifråga om skolornas skiljande torde den statliga utredningen snart vara klar, kanske redan instundande höst. Tal, lämnade även en redogörelse för de föreståndare och lärare, som skolan hittills haft, elevantalet o. s. v. I lantmannaskolan ha sålunda undervisats 543 elever, i medeltal 11 per år. Under de fem närmaste åren har medeltalet uppgått till 19 elever och det senaste året 24, vilken siffra är rekord och visar att skolan går framåt.
De efter avslutade kurser avgående eleverna voro:
i folkhögskolans Gösta Björkegren, Endre, Erik Björklund, Dalhem, Kurt Bohman, Visby, Sune Bolin, Bro, Bengt Göransson, Eskelhem, Erik Hallbom, Etelhem, Viola Höök, Kappelshamn, Ingeborg Jacobsson, Öja, Karl-Olof Jakobsson, Vamlingbo, Elsa Karlsson, Atlingbo, Sven Norman, Lärbro, Bengt Persson, Visby, Sven Pettersson, Visby, Ture Pettersson, Hogrän, Åke Pettersson, Etelhem, Elimer Svensson, Källunge, Åke Swensson, Gnarp, Nils Söderberg, Väte, Odal Wolter Bro.
Ur lantmannaskolan avgingo efter fullbordade kurser: Ahlbin Bergvall, Stånga, Harry Bingman, Burs, Evald Bjersander, Dalhem, Hjalmar Carlsson, Yxnerum, Klas Ekström, Stånga, Hans Endrell, Akebäck, Bertil Fardstedt, Fardhem, Sven Jacobsson, Fide, Birger Johansson, Fide, Arne Kristiansson, Stånga, Torsten Kristoffersson, Stånga, Lennart Larsson, När, Sven Larsson, Vamlingbo, Villy Larsson, Väte, Erik Mökander, Eskelhem, Birger Pettersson, Väte, Erik Pettersson, Lau, Sven Pettersson, Mästerby, Martin Qviberg, Havdhem, Karl Rydkvist, Havdhem, Ingvar Thomsson, När, Karl David Törnvall, Björke, Fridolf Westöö, Hall, Sven-Otto Österdahl, Hejde.

Därefter förrättades prisutdelning av landshövdingskan, varvid följande elever erhöllo pris:
I mjölkning fingo följande elever mottaga pris: 1) Klas Ekström, Stånga, 2) Martin Qviberg, Havdhem, 3) Birger Pettersson, Väte, 4) Erik Pettersson, Lau.

Svinbedömning: 1) Sven-Otto Österdahl, Hejde, 2) Sven Jacobsson, Fide, 3) Erik Pettersson, Lau, 4) Sven Larsson, Vamlingbo.

Hästbedömning: 1) Sven-Otto Österdahl, Hejde, 2) Birger Pettersson, Väte, 3) Erik Pettersson, Lau, 4) Karl-David Törnvall, Björke.

Hästuppvisning: Sven Pettersson, Mästerby, 2) Birger Pettersson, Väte, 3) Torsten Kristoffersson, Stånga, 4) Karl Rydkvist, Havdhem.

Högsta poäng i alla fyra tävlingar erhöllo: 1) Erik Pettersson, Lau, summa 228 poäng, 2) Birger Pettersson, Väte, 223 p., 3) Klas Ekström, Stånga, 217,5 poäng.

Priserna utgjordes av olika prydnads- och nyttighetsföremål.
Dessutom utdelades en del idrottspriser jämte premier och stipendier. Elevförbundets stipendium tilldelades Sune Bolin och Sven Pettersson i folkhögskolan samt Willy Larsson och Erik Mökander i lantmannaskolan, S. L. U:s stip. N. Söderberg i folkhögskolan samt Dusen & Melins stip. till Börje Johansson i lantmannaskolan. I premier tilldelades Sven Pettersson och Bengt Persson i folkhögskolan Skidfrämjandets årsbok, B. Pettersson och Sven Larsson i lantmannaskolan Gyrtmastikfrämjandete årsbok, A. Kristiansson, E. Pettersson och Sven Österdahl i lantmannaskolan fingo boken ”Jordbrukets ekonomiska föreningerörelse” samt slutligen Viola Hök, Ingeborg Jacobson och Elsa Karlsson i folkhögskolan Turistföreningens årsskrift.
Sedan prisutdelningen förrättats höll landshövdingen ett avslutningsanförande, vari han bl. a. avtackade lärare och elever.
Efteråt samlades man till gemensam middag i skolan.

Gotlands Allehanda
Fredagen 16 April 1937
Nr 86

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *