Ångaren Zivas bärgning.

Som bekant övergavs finska ångaren ”Ziva” av sin besättning utanför Kappelluddens fyr å ölandskusten. Ångaren kom på sin drift ned mot Hoburgs fyr å södra Gotlands, samt bärgades av finska ångaren ”Otava”, vars befälhavare gjort gällande att ”Ziva” skulle ha grundstött å Hoburgs rev om icke ”Otava” bringat assistens. I anledning härav har finska försäkringsbolaget Fennia vänt sig till Sjöassuranskompaniet i Stockholm vilket i sin tur har av fyrmästare A. S. Barck inhämtats upplysningar i ärendet dels angående ”Zivas” position och dels huruvida det kunnat anses att ”Ziva skulle kunnat grundstöta å Hoburgs rev enligt kaptenen å ”Otavas” uppgift.
Fyrmästare Barck förklarar, att grundstötning icke kunnat komma ifråga vid tillfället. Han styrker detta genom gjorda beräkningar jämförda med ”Zivas” position samt framhåller vidare att ström- och vindförhållandena vid tillfället voro sådana att grundstötning bör kunna anses som en omöjlighet. Vidare framhåller hr Barck att något försvårande av bärgningen icke förelåg emedan vädret var vackert med ringa eller ingen sjöhävning. Vidare säger sig fyrmästaren ha rekvirerat bärgningsångare, som enligt beräkningar kunnat vara på platsen långt innan ”Ziva” hunnit ur synkretsen på sin drift sydvart. Alltså kan det hela icke anses som annat än en vanlig sjömansmanöver, nämligen ombordsättande av en kabel i vackert väder och därefter bogsering vilken f. ö. kunde slutat i Burgsviks hamn eller i Visby. Bogseringen till Oskarshamn var ej nödvändig i all synnerhet som haveristen icke var läck.

Gotlands Allehanda
Lördagen 26 Juni 1937
Nr 144

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *