Ahrs lastageplats.

I Kommerskollegiet föreslår k. m:t förordna, att den år 1934 fastställda taxan å grundpenningar vid Ahrs lastageplats skall gälla fortfarande t. v. intill utgången av år 1942.
Inkomsterna under åren 1934-1936 ha uppgått till i medeltal 2,927 kr. årligen. Enligt uppgift under hand beräknas lastningen vid lastageplatsen under de närmaste åren bli av ungefär samma omfattning som under nämnda år, och inkomsterna skulle alltså med oförändrad taxa bli av samma storleksordning som under åren 1934-1936. Då det belopp, som uppbörden vid lastageplatsen enligt grundpenningtaxef örordningen icke får överstiga, f. n. uppgår till 5,360 kr., föreligger på grund av denna förordning icke något hinder mot bibehållande av den nuvarande avgiften. Någon erinran mot bifall till ansökningen har icke framställts av vare sig vederbörande kommunala myndigheter eller länsstyrelsen. (P.)

Gotlands Allehanda
Måndagen 6 december 1937
N:r 283

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *