A.-B. Kräklingbo mejeri

hade i går ord. bolagsstämma å mejeriets kontor under f. nämdeman Hj. Johanssons, Tings, ordförandeskap och med direktör K. A. Hall som sekreterare. Därvid upplåstes styrelse- och revisionsberättelserna och bevilja, des enhälligt åt styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas förslag.
Under år 1936 ha invägts 1,276,471 kg. oskummad mjölk mot under föregående år 1,365,590 kg., utgörande en minskning av 85,119 kg. Den invägda mjölken har betalats med 144,927: 61 kr. med i medeltal 11,36 öre per kg.
Mejeriet har under året deltagit i svenska smörprovningarna i Malmö och därvid återvunnit sin runmärkesrätt. Vid smörprovningarna i Visby ha tillverkningarna tillerkänts hederspris. Medelprocentfetthalten har utgjort 3,80.
I mejeriet har under året tillverkats 56,409,8 kg. smör mot 59,403,2 kg. under föregående år, utgörande en minskning av 3,093,4 kg. Vinsten utgjorde 646:18 kr., varav till aktieägarna avsattes 8 proc. och å maskiners konto avakrevos 143: 68 kr.
Till ledamöter i styrelsen valdes lantbr. M. Wiman, Tings, och T. Nilsson, Gurpe, med lantbr. Nils Ekman, Ekeskogs, som suppleant. Revisorer blevo hrr C. Hansson och A. Pettersson.
Stämman var talrikt besökt och gynnades av ett härligt vårväder.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 22 April 1937
Nr 91

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *