Landsbygden. Lärbro.

LÄRBRO, 19 dec.
Kommunalstämma hölls här under lördagen med trädgårdsmästare L. Röcklinger som ordf., varvid en del val företogos. Till huvudmän i Lärbro sparbank för en tid av tre år utsågos hrr John Ahnqvist, An elbos, E. Cederqvist, Pavalds, och Titus Jacobsson, Banna. Till styrelse för sockenmagnsinet valdes hrr Fredr. Gardell, Kejlungs, Ella Pettersson, Koparve, och Albin Liljeström Liffride, med den förstnämde som ordf. Till deras suppleanter utsågos hrr L Olofsson och A. Jansson, Ringvide.
Priset vid kontant betalning av räntan för byte av råg och korn fastställdes till 14 öre pr kg: förut har det varit 12 öre pr kg. Till revidera sockenmapsinets räkenskaper valdes hrr Tage Björklund, Angelbos, och K. Lindbom, Glästäde, med hrr Arvid Jansson, Storugns, och E. Cederqvist, Pavaids, som suppleanter. Till ordf. i kommunalstånrman återvaldes hr L. Röcklingar mod hr Sigurd Hellgren, Pavalds, som v. ordf.
Omedelbart efter kommunalstämman höllo kommunalfullmäktige sitt sammanträde varvid en del ärenden behandlades: Komniunalnämden hade inkommit med förslag att kommunen skulle betala markäyntas andel i dikningsföretsget d. s. k. Gran, som utförts som nödhjälpsarbete. Markägarnas kostnad skulle utgöra 20 proc. av hela kostnaden och belöper sig på 301 kr. Förslaget bifölls av fullmäktige. Till deltagande 9 folkbildningsförbundets kurs i Hemse den 2—30 dec. beslöts utdela sex stipendier å 15 kr. pr deltagare.
Arvoden, traktamenten beslöts skall utgå som förut, dock erhöll nu revisorerna en ersättning, som skall utgå under år 1937 med 25 kr. till vardera. Vidare beslöts att de kommunala tidskrifterna under kommande år skall utdelas med 25 entp. av Landskommunernas förbunds tidskrift och 4 exp. av Pensionstidskriften.
Till revisorer för 1937 års kommunala räkenskaper valdes hrr E. O. Wennerdahl, Banna, och Arne Hafdelin, Vikers, med hrr H. Brandt, Storugns, och Svante Pettersson, Vägome, som suppleanter. Att granska arbetslöshetskommitténs räkenskaper utsågos hrr A. E. Wennerdahl och Tage Björklund med Erik Gardell, Kejlungs, och E. O. Wennerdahl, Banna, som suppleanter.
Gotlands läns arbetsförmedling hade hegart ett anslag av 100 kr. Frågan, som föranledde diskussion, avslogs under motivering att landstinget bör betala kostnaderna för anstaltens uppehållande.
Till kommunens resvisor av Lärbro I. O. G. T:s och A. B. F:s bibliotek valde hr Albin Jansson, Ringvide, med hr Albin Liljeström, Liffride, som suppleant.
Ledamöter av taxeringsnämden blevo hrr H. Brandt, Storugns, Sigurd Hellgren, Pavalds och Arne Hafdelin, Vikers, med hrr Henning Johansson, Angelbos, Svante Hellgren, Vägome, och Carl Larsson, Storugns, som suppleanter. Till att handhava virkestaxeringen utsågs Sigurd Hellgren, Pavalds. Till ledamöter i arbetslöshetskommittén valdes hrr Nils Månssons Slängs, Nils Söderström, Angelbos, Tryggve Cederqvist, Pavalds, Algot Engström, Källstäde, och Bror Östergren, Angelbos. Till suppleanter i arbetslöshetskommittén utsågos hrr Arne Hafdelin, Vikars, Emil Engström, Källstäde, och Rikard Pettersson, Nyhamn.
Till ledamöter i fattigvårdsstyrelsen valdes fru Thyra Pettersson, Prästgården, hrr Gunnar Engtröm, Storyns, och Gösta Ahnqvist, Angelbos. Vid detta val förekom votering och blev röstetalet 10 mot 10 varför lotten fick avgöra. Brandstodsvärderingsmännen blevo omvalda, nämligen hrr Fredr. Gardell, Kejlungs, David Lindström, Banna, och Elis Pettersson, Kaparve, med den förstnämde som uppbördsman. Till suppleant utsågs hr Albin Liljeström, Liffnde. I barnavårdsnämden omvaldes folkskollärare Sten Fredricson, Staplebacke, ordf., samt nyvaldes fru Thyra Pettersson, Prästgården, som v. ordf. med folkskollärare K. Hemmelin och fru Selma Ahlpist som suppleanter. Skogsbrandfogde blev hr H. M. Häglund, Korsby, med A. Liljeström, Liffnde, som v. skogsbrandfogde.
Ordförande i kommunalfullmäktige blev L Böcklingar med hr John Ahnqvist, Angelbos, som v. ordf.
Nära döden i grustaget var härom dagen en ung arbetare Nordin, anställd hos hr Helmer Andersson, Vestninge i Lärbro. Jämte en kamrat var han och lastade fingrus i ett grustag i Rute, avsett till Lärbro kyrkogård, då ett ras inträffade, som helt begravde Nordin, av vilken man endast såg händerna. Kamraten lyckades emellertid snabbt få fram den begravde, som fördes till läkaren i Slite, där det konstaterades att han fått ena benet slaget ur led samt en del skråmor. Sedan benet justerats och skadorna i övrigt blivit omsedda fick Nordin bege sig hem, men får hålla sängen en tid. Hade det varit grövre grus och sten i grustaget vet ingen hur det hela kunnat sluta.

Gotlands Allehanda
Måndagen 21 December 1936
Nr 297

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *