Slite—Roma järnväg protesterar mot bilkonkurrensen.

Styrelsen för Slite—Roma järnväg besvärar gig hos k. m:t över länsstyrelsens i Visby beslut den 19 juli att meddela bilägaren John Axel Gardell i Båtels, Ganthem, tillstånd till yrkesmässig trafik. Bolaget hade två dagar tidigare fått sådant tillstånd för trafik på sträckan Stenstu i Anga över Dune eller Gotlands Hesselby till Visby, och styrelsen anser nu att det hr Gardell meddelade tillståndet kom mer att bli till förfång för järnvägens trafik på nämnda linje. Vidare besvärar sig styrelsen över länsstyrelsens beslut att meddela bilägaren Josef Patrik Carlsson i Antsarve, Fole, tillstånd till yrkesmässig länstrafik för personbefordran, då styrelsen anser att denna länsstyrelsens åtgärd står i klar strid med den överenskommelse, som träffades vid sammanträde inför länsstyrelsen den 14 febr. Styrelsen påpekar de svårigheter Slitebanan haft och har att dragas med och hurusom styrelsen endast genom vittgående inskränkningar av personal, sänkning av löner och taxor etc. lyckats hålla järnvägens ekonomi på sådan nivå, att driften kan fortgå. Den finner sig »stå med verklig förvåning inför länstyrelsens åtgärder, att först anmoda oss återtaga vår ansökan om tillstånd till linjetrafik för att omedelbart därefter och utan att på minsta sätt ge oss tillfälle att ånyo få överväga möjligheten att ordna ev. erforderligt förbättrad persontrafik för Fole socken lämna tillstånd till länstrafik förannan».

Gotlands Allehanda
Lördagen 18 Augusti 1934
N:r 191

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *