Länets skolbarn.

Antalet barn i skolåldern har, såsom tidigare omtalats, gått ned avsevärt i Sverige under senare år, nämligen med över 90,000 sedan åran 1916—20. Enligt av statistiska centralbyrån nu framlagda uppgifter, belysande skolbarnens fördelning på olika skolor, har under samma tid antalet undervisade barn minskat i folkskolorna med c:a 45,000 och i privata läroanstalter med 5,090, varemot någon minskning för läroverkens vidkommande ej inträtt; för högre folkskolor och komm. mellanskolor är t. o. m. att anteckna ökning av lärjungeantalet med c:a 2,500.
Ifråga om Gotlands län redovisas 7,957 barn i skolåldern, varav dock c:a 1,700 blevo inskrivningsskyldiga först påföljande vårtermin eller fått undervisningen uppskjuten på grund av sjukdom etc. De undervisade barnens antal angives till 6,246 enligt följande fördelning: folkskolor och mindre folkskolor 6,047, högre folkskolor och komm. mellanskolor 15, allmänna läroverk 99, privata läroanstalter 66, samt i andra skolor eller anstalter 19. (P.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen 9 Augusti 1934
N:r 183.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *