Kungörelse om värnpliktstjänstgöring.

Härmed inkallas till tjänstgöring nedanstående vapenföra värnpliktiga tillhörande Visby, Roma, Tingstäde och Hemse rullföringsområden, vilka värnpliktiga jämlikt § 27 värnpliktslagen äro skyldiga att för gin utbildning under fredstid innevarande år fullgöra repetitionsövning.
Artilleriet, utom luftvärnsartilleriet, tilldelade, årsklassen 1932 samt med årsklasson 1932 tjänstgöringsskyldiga av klass A, skola för fullgörande av repetitionsövning i 30 dagar vid Kungl. Gotlands artillerikår medelst enskild färd inställa sig vid A. 7:s kasern i Visby lördagen den 8 september 1934 kl. 11:00 och anmäla sig för därvarande befäl.
Intendenturtrupperna tilldelade, årsklass 1931 och med denna årsklass tjänstgöringsskyldiga av klass A, skola för fullgörande av repetitionsövning i 25 dagar vid Kungl. Gotlands infanterikår medelst enskild färd inställa gig vid I 18:s etablissement kasernvakten å Visborgs slätt måndagen den 10 september 1934 kl.
11:00 och anmäla gig för därvarande befäl.
Infanteriet tilldelade, av årsklass 1931 Höst- och vårgrupp, och sådana, vilka fullgjort första tjänstgöring enligt äldre värnpliktslag men på grund av frånvaro icke fullgjort dem åligga de 3 repetitionsövning samt de till underbefäl eller fackmän uttagna, ävensom årsklass 1932 och med årsklasserna 1931 och 1932 tjänstgöringsskyldiga av klass A. skola för fullgörande av 25 dagars repetitionsövning vid Kungl. Gotlands infanterikår inställa sig den 12 september 1934 å följande tider och platser:
a) Värnpliktiga, som skola färdas med järnväg, inställa sig i god tid före tågets avgång å påstigningsstationen — den närmast hemvistet belägna järnvägsstationen — och anmäla sig snarast för å stationen befintligt ordnings- eller hämtningsbefäl, eler, om sådant icke ????? vid tågets ankomst för å detsamma åtfölignde de dylikt befäl
Påstigningsstationen anses såsom samlingsplats.

Tåg vilka värnpliktiga skola medfölja avgå från:

b) Övriga samlas direkt vid gymnastiksalen å Visborgs slätt kl. 10,30 och anmäla gig för därvarande befäl.
Färdavlöning utbetalas vid formationerna å tjänstgöringsorten.
De värnpliktiga, som enligt ovan skola inställa sig medelst enskild färd, erhåller rekvisition å militärtransport från vederbörlig rullföringsexpedition.
Värnpliktig, som föregående år haft uppskov med, eller med eller utan laga förfall varit frånvarande från repetitionsövning och icke fullgjort densamma är inställelseskyldig enligt ovan.

Särskilda bestämmelser.
1.) Personlig order om tjänstgöring utfärdas till värnpliktiga tilldelade Arméns övriga truppslag, marinen och flygvapnet. Övriga inställelseskyldiga hava icke att emotse annan kallelse än denna kungörelse.
2.) Värnpliktig, som erhållit tillstånd att avflytta ur riket, men vid tiden för inryckningen till tjänstgöring fortfarande vistas inom landet, är, därest han tillhör någon av de inkallade årsklasserna inställelseskyldig enligt ovan.
3.) I övrigt hänvisas till utfärdad länskungörelse om värnpliktstjänstgöring, vilken finnes anslagen å härför avsedda anslagsplatser inom kommunerna.
Inskrivningsboken skall medföras vid inställelse till tjänstgöring.
Visby den 30 juli 1934.
Befälhavarne för Visby, Roma, Tingstäde och Hemse rullföringsområden.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 1 Augusti 1934
N:r 176

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *