Kamratfest å Visborgs slätt.

Beväringarna bilda kamratförening.
Det blir säkert både högtidligt och glatt på Visborgs slätt den 2 september då där anordnas en kamratfest för alla dem som fullgjort sin militärutbildning vid Gotlands infanteriregemente. Det är också meningen att samtidigt bilda en kamratförening, som av allt att döma får stör anslutning.
Initiativet har tagits av värnpliktiga av år 1909, som på detta sätt velat fira sitt 25-årsjubileum. En kommitté har tillsatts och hade sitt konstituerande sammanträde den 21 juni, där de första förberedelserna gjordes. Kommittén består av överstelöjtnant Axel Wiikmark, Stockholm, och major N. Velander. Visby, samt vidare grosshandlare C. Uhlén och Söderström, fabrikör E. Egelin, bankkassör Folke Johnson, överkonstapel K. Krafft och ombudsmän Nils G. Olsson, alla i Stockholm. I Visby har bildats en kommitté bestående av majorerna Velander och Örtengren samt kapten Antonsson, som ha att svara för festarrangemangen och fungera som värdar vid festen.
I främsta rummet är det sålunda 1909:orna som fira sitt 25-årsjubileum, men även de andra årsklasserna ha som sagt inbjudits, och många komma säkerligen dit som kunna fira jubileer av åtskilligt tidigare år. Man har också tänkt sie dessa fester såsom årligen återkommande, så att varie årsklass blir i tillfälle att iubilera. För övrigt är det inte bara de värnpliktiga som inbjudits, utan all personal som tillhört eller tillhör det gamla I. 27 och det nuvarande I. 18, således även officerare, underofficerare och underbefäl.
Det blir imte bara en vanlig hembygdsfest detta, utan den berör snart sagt hela landet, framhåller överstelöjtnant Wilkmark vid ett samtal som Dagens Nyheters medarbetare haft med honom om denna sak. Alltifrån 1902 har en årlig kontingent på 600 fastlandsbeväringar vapenövats på Gotland, de ha tagits ända från Skåne i söder till det översta Norrland, från Göteborg och från Stockholm, och deras sammanlagda antal är sålunda mycket stort. Han har själv under tiden 1911—1918 lett sådana fastlandsbevärimngars utbildning och har många glada minnen att förtälja. Han har också handlingar från denna tid i sitt förvar som det bör vara en sann glädie för dem när de nu komma samman att åter få ta del av. Vid inskrivningen blevo de införda i en särskild rulla, där var och en fick med egen handstil införa sin levnadsbeskrivning med viktigare data och vad de för övrigt funnit anmärkningsvärt under sitt tidigare liv. Och vid avslutningen tilldelades var och en betyg för uppförande och förvärvade kunskaper på skilda områden, bland annat för skjutskicklighet. Häftena för varje år ligga prydligt inbundna och utgöra verkliga kulturdokument, säkert både roliga och uppbyggliga att läsa, inte minst för dem själva. Det behöver knappast sägas att de komma att medföras till kamratfesten.
Att bevärimgsminnena bevaras i tacksam hågkomst har också överstelöjtnant Wiikmark erhållit många bevis på och har mycket i den vägen att förtälia. På olika platser, bland annat Göteborg, ha Gotlandsbeväringarna hållit samman. Där har bland annat firats två minnesfester årligen, en glädjefest till minne av inryckningen och en sorgefest till minne av utryckningen. Man har fått kärlek till Gotland från denna tid, ej minst kompanichefen själv, som verkat där över ett helt kvartssekel. Intresset för den stundande kamratfesten är stort, och många ha redan givit sin gärd åt beväringsminnena i form av bidrag till organisationskostnaderna för festen. Det gäller också att göra allt så billigt att Så många som möjligt kunna få tillfälle att vara med. Resan blir det dyrbaraste, men nedsättning av biljettpriset på gotlandsbåtarna har utverkats.
En blick på det tryckta programmet ger en god föreställning om vad som förestår. Det blir bland annat marsch under musik från hamnen till kasern, det blir förläggning och korum. Militärbefälhavaren på Gotland håller hälsningsanförande, det blir förbimarsch av infanterikåren och gamla regementet och filmförevisning från övningar 1912 och 1982. Det hela avslutas med tapto och tystnadssignal.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 3 Augusti 1934
N:r 178

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *