I här fört föreningsregister

ha dannämnda dagar intagits följande anmälanden:

Den 18 juli 1934:
Den 28 december 1933 antogos stadgar för Gotländska lantmännens lokalförening i Hejdeby m. b. p. a., som bar till ändamål att för medlemmarnas räkning genom Gotländska lantmännens centralförening inköpa viktigare lantmannaförnödenheter, samt att, om föreningen så beslutar, förmedla försäljning av medlemmarnas lantbruksprodukter och i allmänhet verka förbättring I medlemmarnas ekonomisk ställning. Medlem ansvarar för föreningens förbindelser, utöver insatsen, med ett belopp av fem kronor för varie hektar odlad jord han brukar. Styrelsen, som har sitt säte i Hejdeby, utgöres av Anshelm Bernhard Thulin, Hejdungs, Reinhold Alexander Lindby, Suderbys, och Gunnar Johan Lindby, Norrbys, ordinarie ledamöter, med Aron Johan Olof Olofsson, Norrbyg, och Olof Herman Klingvall, Tibbles, såsom suppleanter, alla i Hejdeby socken. Firman tecknas av Anshelm Thulin och Reinhold Lindby, var för sig. Räkenskaperna skola avslutas för kalenderår. Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall ske minst 14 dagar och till extra föreningsstämma minst 3 dagar före stämman genom kungörelse i Hejdeby kyrka. Andra meddelanden skola bringas fill medlemmarnas kännedom genom skrivelser från styrelsen eller genom tillkännagivande i någon på Gotland utkommande tidning.

Den 31 juli 1934:
Den 16 november 1933 antogos stadgar för Gotländska lantmännens lokalförening i Eskelhem m. b. p. a., som har till ändamål att för medlemmarnas räkning genom Gotländska lantmännens centralförening inköpa viktigare lantmannaförnödenheter, samt att, om föreningen så beslutar, förmedla försäljning av medlemmarnas lantbruksprodukter och i allmänhet verka för en förbättring i medlemmarnas ekonomiska ställning. Medlem ansvarar för föreningens förbindelser, utöver insatsen, med ett belopp av fem kronor för varie hektar odlad jord han brukar. Styrelsen, som har sitt säte i Eskelhem, utgöres av Per Erik Bolin, Simonarve, Karl Johan August Johansson, Övide, och Karl Axel Johanneg Bolin, Rosenbys, ordinarie ledamöter, med Karl Hugo Ablström, Alvena, och Karl Axel Olsson, Levide, såsom suppleanter, alla i Eskelhems socken. Firman tecknas av Erik Bolin och Axel
Bolin, var för sig. Räkenskaperna skola avslutas för kalenderår. Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall ske minst 14 dagar och till extra föreningsstämma minst 8 dagar före stämman genom kungörelse i Eskelhems kyrka. Andra meddelanden skola bringas till medlemmarnas kännedom genom skrivelser från styrelsen eller kungörelse i Eskelhems kyrka.
Den 18 april 1934 antogos stadgar för Gotländska lantmännens lokalförening i Silte m. b. p. a., som har till ändamål att för medlemmarnas räkning genom Gotländska lantmännens ceutralförening inköpa viktigare lantmannaförnödenheter, samt att, om föreningen så beslutar, förmedla försäljning av medlemmarnas lantbruksprodukter och i allmänhet verka för en förbättring i medlemmarnas ekonomiska ställning. Medlem ansvarar för föreningens förbindelser, utöver insatsen, ett belopp av fem kronor för varie hektar odlad jord han brukar. Styrelsen, som har mitt säte i Silte utgöres av Nils Fagmar Leonard Carlsson, Sigleips, Lars Albin John Hedin, Bierges, och Erik Sigfrid Lambert Koch, Snosarve, ordinarie ledamöter, med Jakob Emil Gustaf Jakobsson, Bierges, och Jakob Oskar Fmil Klasson, Hemdarve, gåsom suppleanter, alla i Silte socken. Firman tecknas av Ragnar Carlsson och Erik Koch var för sig. Räkenskaperna skola avslutas för kalenderår. Kallolse till ordinarie föreningsstämma skall ske minst 14 dagar och till extra föreningsstämma minst 8 dagar före stämman genom tillkännagivande i minst en på Gotland utkommande tidning. Andra meddelanden skola bringas till medlemmarnas kännedom genom skrivelser från styrelsen eller tillkännagivande i någon på Gotland ut kommande tidning.

Den 2 augusti 1934:
Ur styrelsen för Gotlands Äggcentralförening u. p. a. med säte i Visby, har avgått ordinarie ledamoten Alfred Svensson, Henriksdal i Barlingbo, och har förutvarande suppleanten Sigurd Olof Bendelin, Stenby i Lokrume, utsetts till ordinarie ledamot efter Svensgon. Till suppleant efter Bendelin har utsetts lantbrukaren Karl Henning Widen, Vallbys i Hogrän. Vid sammanträden den 21 december 1933 och den 19 maj 1934 har beslutats ändringar av §§ 4, 6 & 9 och 22 av de för föreningen gällande stadgarna.
Visby i landskensliet den 7 augusti 1934.
Länsstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Fredagen 10 Augusti 1934
N:r 184.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *